Върни се горе

Относно: Специализирани програми за лечение на хазартна зависимост в България

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДУН ШОЛОВ,

УВАЖАЕМИ ГОПОДИН ГЕОРГИЕВ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАХАЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Хазарта се разглежда като психично разстройство, за което са характерни чести епизоди на залагане, които доминират толкова много в живота на даден човек, че могат да навредят на другите области – образование, професионално развитие, създаване и поддържане на взаимоотношения с други хора.

В международна класификация на болестите, десета ревизия, (МКБ 10), която се използва и в България, разстройството се причислява към разстройствата на навиците и влеченията и се нарича „патологично влечение към хазарт“. Характеризира се с чести, повтарящи се епизоди на хазартна игра. Уточнено е, че тази дейност доминира в живота на човека толкова много, че е в ущърб на социалните, професионалните, материалните и семейните ценности и ангажименти. (МКБ 10 F 63.0)

Ранният старт на залагането (в детска или юношеска възраст) е свързан с повишен риск от развитие на зависимо поведение. Среща по-често при хора с антисоциално разстройство на личността, депресия, биполярно афективно разстройство и други разстройва, свързани с употреба на вещества, и особено на алкохол.

ависимите към хазарт са в повишен риск и от други психични разстройства, свързани с употреба на психоактивни вещества, депресивни разстройства, тревожни разстройства и разстройства на личността.

По отношение на лечението на разстройствата свързани с хазарт:

Подходяща първа стъпка при съмнения за проблем с хазарта е консултацията с психолог, който има опит в областта на зависимостите.

Специализирани програми за лечение на хазартна зависимост в България не са разкрити, но съществуват възможности за психологично консултиране и лечение в програмите за психо-социална рехабилитация.

На територията на Република България, към момента съществуват 17 програми с издадено съгласие по реда на Наредба № 8 от 07.09.2011г. за условията и реда за осъществяване на програми за психо-социална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества на МЗ и МТСП, където приемат и лица, потърсили помощ по повод психични разстройства свързани с хазарт, без това да е обвързано със зависимост на лицата към наркотични вещества. Наредбата е подзаконов нормативен акт на Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите. Съгласието се издава от директора на НЦОЗА. Сроковете на валидност на съгласията и типа на програмите са отразени в база данни, публикувана на сайта на НЦОЗА. В рубрика „Действащи програми в областта на зависимостите“ – резиденциални и нерезиденциални програми за психосоциална рехабилитация.

Всички програми, с изключение на програмите осъществявани в Центровете за психично здраве /ЦПЗ/ и програмата към Държавната психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм /ДПБЛНА/ имат задължително издаден лиценз като доставчици на социални услуги към Агенция за качество на социалните услуги /АКСУ/.

Този тип програмите са разкрити към лечебни заведения и към организации с нестопанска цел в обществена и частна полза. Общия капацитет на програмите е 416 места.

Към организации с нестопанска цел са разкрити общо десет програми за психосоциална рехабилитация, които са резидентни - дългосрочни програми по модела „терапевтична общност” - оперират като 24-часови програми, и две програми, които са нерезидентни (тип „дневен център“).

От годишните отчети на програмите за 2022г., става ясно, че през тях са преминали за лечение 41 души, за които екипите на програмите са дали определение, че са със хазартна зависимост. Друга малка част от клиентите на програмите са били с комбинирана зависимост към хазарт и употреба на някакво психоактивни вещество.

В една от програмите за психосоциална рехабилитация има разкрита и функционираща вечерна програма за клиенти с хазартна зависимост.

Сподели в: