Върни се горе

 

Относно: Политики за интервенции в ранно детско развитие

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ), подписано на 8.11.2004г. поставя основата на взаимоотношенията между Правителството на Р. България и УНИЦЕФ. С Решение на Министерския съвет е одобрен и План за действие по програмата за страната. Министерство на здравеопазването е един от партньорите за изпълнението му.

Програмен приоритет в Плана за действие е „Ранно детско развитие и система за публична грижа за деца“.

Политиките на МЗ в подкрепа на този приоритет включват:

  1. Подобряване на качеството на перинаталните грижи в родителните отделения.

  2. Осигуряване на висококачествени медицински грижи в подкрепа на ранното детско развитие и промоция на здравето;

  3. Гарантиране на здравословно хранене и физическа активност за осигуряване на оптимален растеж и развитие на децата.

  4. Осигуряване на комплексно интердисциплинарно медицинско обслужване за деца с хронични заболявания, увреждания и специфични потребности;

  5. Деинституционализация на грижата ;

  6. Развитие на здравни и интегрирани здравно-социални услуги на мястото на услугите, предоставяни от Домовете за медико-социални грижи за деца.

Действащата нормативна уредба в Република България урежда прилагането на горепосочените политики.  

В  обхвата на здравното осигуряване е гарантирано правото на всяко дете да получава медицинска помощ в обхвата на пакета здравни дейности, заплащани от бюджета на НЗОК. 

Извън обхвата на ЗЗОМЗ реализира следните дейности:

 Осигурява финасови ресурси за  предоставяне на услуги за деца от 0 до 18-годишна възраст по следните бюджетни програми:                  

- Промоция и превенция на незаразни болести;                                                

 - Профилактика и надзор на заразните болести;                                           

 - Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението;                                                                                                  

 - Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване. 

- Гарантира предоставянето на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и извършването на изследвания на деца и бременни жени .  

Субсидира дейности за осигуряване на диагностика, лечение и специализирани грижи за деца с висок медицински риск .

  • По Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2014-2020 г. министерството финансира над 100 лечебни заведения за дейности , свързани с ранната диагностика и комплексното лечение на определени заболявания. По същата програма са разкрити 31 Здравно-консултативни центъра за майчино и детско здраве  във всички областни градове и в някои университетски болници.

  • Изпълнява дългосрочните цели за замяна на институционалната грижа с нови интегрирани здравно-социални услуги в общността за подкрепа на семействата на малки деца. В резултат на тази политика броят на ДМСГД е намалял от 32 на 14, а броят на децата, отглеждани в тях, намалява петкратно. В 14–те ДМСГД, в които има Дневни центрове за деца с увреждания,  към 31.07.2018 г. 832 деца с увреждания от общността ползват дневни, седмични и почасови грижи.  

  • Създава услуги за превенция на настаняването на деца до 3 годишна възраст, извън семействата им и развиване на алтернативна семейна грижа за децата. Видимо намалява броят на преминалите през ДМСГД деца – през 2009 г. на резидентна грижа са преминали  4 351 деца, а през 2017 г. те са  само 916 деца.< >ява политики чрез проекти в подкрепа на ранното детско развитие: Чрез външно финансиране  успешно бяха изпълнени проектите: „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“;  „Преструктуриране на ДМСГД за деца до 3 г.“ и „ПОСОКА: семейство“ (постигнат резултат - закрити 8  Домове за медико-социални грижи за деца на територията на общините Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, Русе, София и Търговище; създадени  условия за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги за подпомагане на отглеждането на децата в семейна среда).

  • В заключение, предстои изпълнение на два проекта по Европейския фонд за регионално развитие, чрез които ще се изгради и осигури инфраструктура, оборудване и обзавеждане, необходими за функциониране на 26 центрове, предлагащи резидентни здравно-социални услуги за деца с увреждания и високо рисково поведение. Очаква се проектите да приключат в края на 2020 г.

 

 

Сподели в: