Върни се горе

 ОТНОСНО: Осъдителни съдебни решения на НЗОК за неизплатена „надлимитна“ медицинска дейност.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ  ДОЦ. ЙОРДАНОВ И Д-Р ТИМЧЕВ,

 

Националната здравноосигурителна каса заплаща медицинската дейност в рамките на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за съответната година.

 Съгласно чл. 55, ал. 2, т.3а от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) обемите, цените и методиките за остойностяване и закупуване на медицинската помощ се уреждат с Националния рамков договор за медицинските дейност (НРД). На основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗО, НЗОК сключва договори с изпълнителите на медицинска помощ в съответствие с НРД и в рамките на бюджета за съответната календарна година.

Националната здравноосигурителна каса заплаща извършената медицинска помощ съгласно посочените по-горе нормативни актове в рамките на приетите със Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса финансови параметри за съответната година и на основание сключените с лечебните заведения индивидуални договори за оказване на болнична помощ.

В настоящия момент по искови молби от изпълнители на болнична помощ са образувани 66 броя дела, на приблизителна обща стойност 16 млн. лв., от които приключили на първа инстанция са 11 на приблизителна обща стойност 1 047 455 лв. и приключили на втора инстанция – 4 на приблизителна стойност 550 707 лв. Подадени са касационни жалби по 4 броя дела, от които една е от лечебно заведение. Размерът на главницата по тези искове се оспорва от НЗОК и се събират доказателства по реда на Гражданския процесуален кодекс, поради което посочените суми не са окончателни. Размерът на лихвите и разноските по заведените дела също не може да бъде определен преди влизане в сила на съдебните решения.

Посочените дела имат за предмет дейности, включително медицински изделия, за които изпълнителите на болнична помощ твърдят, че са извършили/вложили, а НЗОК е отказала да заплати, тъй като са извън предмета на сключените договори и стойностите по приложения № 2 към същите.

Окончателно приключили с влезли в сила осъдителни решения са само 2 броя дела, по които НЗОК е осъдена да заплати 20 992 лв., както и лихви и разноски.

Видно от представената информация, не е налице трайно установена съдебна практика за произнасяне с осъдителни решения, според които НЗОК да дължи заплащане.

 

 

 

Сподели в: