Върни се горе

Относно: състоянието на ЦСМП Перник

               

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЛАДИМИРОВ,

 

 ЦСМП Перник е структуриран с 5 филиала за спешна медицинска помощ (ФСМП Перник, ФСМП Радомир,    ФСМП Земен, ФСМП Брезник и ФСМП Трън).

За изпълнение на основната цел „Оказване на спешна медицинска помощ“ към всеки един ФСМП в ЦСМП Перник са структурирани мобилни и стационарни спешни медицински екипи.

Мобилните спешни медицински екипи в центъра са разпределени по следния начин -  4 във ФСМП Перник и по един във всички останали ФСМП. Те изпълняват спешните повиквания и осъществяват спешна диагностика и терапия на пациенти с остро настъпили нарушения на жизненоважни функции на мястото на инцидента и по време на транспорт до хоспитализация в лечебно заведение за болнична помощ.

Стационарни спешни медицински екипи се създават съгласно Правилник за устройство и дейността на ЦСМП във филиалите за спешна медицинска помощ, на чиято територия няма разкрити спешни отделения. Такива стационарни екипи са структурирани във ФСМП Радомир, Земен, Брезник и Трън и няма такъв във Перник, поради наличие на спешно отделение в структурата на МБАЛ „Рахила Ангелова“. Те оказват спешна и неотложна медицинска помощ на лица, самоопределили се за спешни и на лица доведени от мобилните екипи за кратковременно наблюдение и лечение.

През деветмесечието на 2018 г. средната натовареност на мобилните екипи се движи между 2  и 4 повиквания за 12 часова работна смяна.  По високата натовареност е във    ФСМП Перник и Радомир. В останалите ФСМП натовареността е около две и малко под две повиквания на работна смяна.

ЦСМП Перник осъществява дейността си със 17 броя санитарни автомобили разпределени по следния начин: 9 броя във ФСМП Перник и по 2 броя във всички останали ФСМП.

Специализираните санитарни автомобили и стационарните екипи са оборудвани с достатъчно медицинска апаратура, с която е възможно оказване на навременна и качествена спешна медицинска помощ.

Отчитайки представени факти считам, че ЦСМП Перник  с така изградената структура е в състояние да оказва качествена и навременна спешна медицинска помощ на населението на       област Перник.

Отчитайки проблемите със сградния фонд, в който са разположени ФСМП, недостатъчността на медицинския персонал и процента амортизация на медицинското оборудване и автопарка в цялата система за спешна медицинска помощ, Министерство на здравеопазването предприе редица мерки за подобряване условията на работа в системата.

Ежегодно се увеличават с 10 % средствата за фонд работна заплата в системата.

Изпълнението на големият инвестиционен проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по  Оперативна програма „Региони в растеж" ще позволи да се обнови и преструктурира сградния фонд, да се обнови медицинското оборудване в системата и да се закупят нови  санитарни автомобили.  На територията на област Перник, в рамките на проекта се предвижда:

  • ЦСМП Перник – нов обект с площ 400 м2;

  • ФСМП Радомир – преустройство на съществуващи помещения в част от първи етаж в сградата на местната болница с площ 172 м2

  • ФСМП Земен - преустройство на помещения от първи етаж на съществуващата поликлиника в гр. Земен, използвани за нуждите на спешна медицинска помощ, 145 m2.

  • ФСМП  Брезник - преустройство на помещения на част от първи етаж от сграда на съществуващата поликлиника, използвани за нуждите на спешна медицинска помощ, 143 m2.

  • ФСМП Трън -  преустройство на помещения от първи етаж от сграда на съществуващата Общинска болница„д-р. Стамен Григоров“, използвани за нуждите на спешна медицинска помощ, 161 m2.

Сподели в: