Върни се горе

Относно: Забавено разглеждане на жалби до НЕЛК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЬОКОВ,

 

По данни на РЗИ – Стара Загора, през последните три години (2015 - 2017 г.) от ТЕЛК в област Стара Загора са издадени общо 27 488 експертни решения, от които 1337 експертни решения (или 4,7%) са обжалвани пред НЕЛК.

По данни на Националния център по обществено здраве и анализи за страната за същия период издадените експертни решения от ТЕЛК, са 663 240, като във връзка с процедура по обжалване НЕЛК се е произнесъл по 26 831 от тях /или 4,0%/.

Горните данни говорят за значителен поток от обжалвани експертни решения, за които НЕЛК трябва да извърши повторна експертиза и да се произнесе и който е голям спрямо наличния кадрови капацитет на Националната комисия.

В чл. 47 от Правилника за устройството и организацията на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинската експертиза е регламентиран 3-месечен срок, в който НЕЛК се произнася по обжалвани пред нея експертни решения на ТЕЛК.

Посоченият срок е инструктивен, а не императивен.

За забавянето сроковете за постановяване на експертните решения най-вече на НЕЛК и в по-малка степен на ТЕЛК, основните фактори са преди всичко непроменения модел на оценка на хората с увреждания и свързаните с него системи на пенсионно осигуряване и социално подпомагане, които са в основата на получаваните от хората с увреждания инвалидни пенсии, социални помощи, интеграционни добавки и други права и социални плащания. В последните 15 години, чрез последователни промени в съответните законодателства, касаещи пенсионната, социалната, образователната и други сфери, се увеличават и разширяват различните права и привилегии за хората с увреждания, като достъпа до всички тях минава през единствената система за медицинска експертиза и оценка на трайно намалената работоспособност/ вид и степен на увреждане. Това практически води до нарастващ брой лица на входа на медицинската експертиза при личните лекари, лекарските консултативни комисии, ТЕЛК и НЕЛК, което неизбежно се отразява на сроковете за разглеждане на случаите и постановяване на експертните решения и свръхнатовареност на системата. Важно е да отбележа, че обжалването на експертните решения на ТЕЛК може да се прави не само от освидетелстваните лица, а и от всички заинтересовани страни, които съгласно Закона за здравето са освидетелстваните, осигурителите, НОИ, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и органите на медицинската експертиза на работоспособността.

Налице е  силен дефицит на лекари в НЕЛК и ТЕЛК. Основна причина бе ограничителното условие на чл. 106, ал. 3 на Закона за здравето, действащо до последната му промяна, което забраняваше всякакъв друг вид медицинска дейност на членовете на НЕЛК и ТЕЛК извън медицинската експертиза.

Не на последно място като причина за забавеното освидетелстване на лицата от НЕЛК е практиката за налагане на ревизионни актове по чл. 110 от Кодекса за социално осигуряване на колективни органи, каквито са органите на медицинската експертиза ТЕЛК и НЕЛК.

Причините за забавянето в експертизата на НЕЛК са обективни и добре познати на Министерство на здравеопазването. Те са обект на две големи проучвания, както и на дейността на няколко междуведомствени работни групи на МЗ, МТСП, НОИ, НЗОК, АХУ, АСП и Национално представените организации на хората с увреждания. Работата по анализа на съществуващите проблеми и създаването на нов модел, касаещ дейностите на държавата, свързани с хората с увреждания, включително и медицинската експертиза, протичат изключително сложно.

В съответствие с промяната в Закона за здравето от февруари 2018 г. е и проекта за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи /от 2010 г/. Същият бе публикуван на електронната страница на Министерство на здравеопазването и Портала за обществени консултации към Министерския съвет на 17.04.2018 г. Предстои окончателното му приемане.

Други промени, целящи оптимизиране дейността на НЕЛК е регламентирането на възможността тя да се произнася само въз основа на предоставената медицинска и друга документация и то към момента на постановяване на обжалваното решение, като произнасянето е само по поводите, посочени в жалбата и предвидени в Наредбата за медицинската експертиза, а не по всички поводи. Важна промяна е и премахването на изискването работещите в НЕЛК лекари да бъдат на трудов договор.

Всички тези нормативни промени имат за цел да се намали периода за произнасяне, като се намали натоварването в работата на НЕЛК, оптимизират се процесите и се направи работата на лекарите по-привлекателна.

 

 

 

 

Сподели в: