Върни се горе

Относно: Намаляване разходите за лекарствени продукти чрез използване на болнични опаковки

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ПРОФ. МИХАЙЛОВ,

 

Според Европейското законодателство в областта на лекарствените продукти, транспонирано в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, единствено и само титулярът на разрешението за употреба на един лекарствен продукт има отговорността за иницииране на процеса по пускането му на пазара и е единственият субект, който е носител на изключителните права върху него. Така всеки притежател на разрешение за употреба (ПРУ) преценява кои опаковки да пусне на съответния пазар, което е свързано с вида и големината на пазара, с особеностите на националното законодателство по отношение на ценообразуването и реимбурсирането на лекарствените продукти и производствените му разходи, произтичащи от големината на всяка партида. Единствено и само притежателят на разрешение за употреба може да се разпорежда с лекарствения продукт по отношение на неговото производство и маркетиране, неговата продажба на едро и дребно, конкретните опаковки, в които ще го предлага на пазара, респективно желанието му или отказа му за включване в Позитивния лекарствен списък и заплащането му с публични средства. Предвид гореизложеното не съществуват механизми за административна принуда на Притежател на разрешение за употреба да маркетира даден продукт в конкретна опаковка или да го включи в Позитивния лекарствен списък.

Съгласно Чл. 5 от Закона за обществените поръчки, лечебните заведения - търговски дружества по чл. 36 - 37 от Закона за лечебните заведения, собственост на държавата и/или общините, се явяват публични възложители при провеждане на обществени поръчки в това число и по процедурите по закупуване на лекарствени продукти за задоволяване на собствените си нужди.

И към настоящия момент голяма част от лекарствените продукти, използвани за лечение на злокачествени заболявания са включени в Позитивния лекарствен списък и могат да се закупуват от лечебните заведения с по няколко различни вида опаковки с различно количество на активното лекарствено вещество в нея. Икономическият интерес на търговците на едро с лекарствени продукти, обаче, диктува те да оферират и търгуват предимно малките опаковки при провеждането на процедури по закупуване от страна на лечебните заведения.

Подход за преодоляване на този проблем е централизираното възлагане на обществени поръчки, чрез сключване от страна на централен орган на т. нар. рамкови споразумения. Безспорни са ползите от такова начинание и МЗ вече е реализирало политика в тази област, чрез създаването и функционирането на Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ в Република България.

Изградената за тази цел в нашата страна електронна платформа дава възможност Министерство на здравеопазването да договори и сключи рамково споразумение за доставка на база цена на единица лекарствено вещество, като същевременно търговците на едро, които участват в процедурата са длъжни да оферират всички налични в Позитивния лекарствен списък разфасовки и концентрации от даден лекарствен продукт на определения Притежател на разрешение за употреба. В последствие на база на тези вече сключени споразумения лечебните заведения ще могат да закупуват точно тези лекарствени продукти в тези опаковки, които са им необходими.

Очакваните ползи от въвеждането на централизирано договаряне на лекарствени продукти са постигане на ниски цени поради големите обеми по обособени позиции, както и снижаване на разходите на лечебните заведения за лекарствена терапия.

Към настоящия момент Министерство на здравеопазването активно разработва проект на нова обществена поръчка, която ще бъде обявена в кратки срокове.

 

 

Сподели в: