Върни се горе

Относно: административното натоварване на лекарския състав при дейността на лечебните заведения

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ПРОФ. МИХАЙЛОВ,

 

С подписването на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2018 г., в сила от 01.04.2018 г. отпадна изискването изпълнителите на извънболнична медицинска помощ да представят ежемесечно в РЗОК финансово-отчетни документи: фактури, спецификации към тях и отчет за извършена медицинска дейност за всеки лекар от лечебното заведение, с които да им бъде заплатена дейността за съответния месец.

Съгласно новите разпоредби заложени в НРД 2018 г. лекарите, работещи в лечебни заведения – изпълнители на извънболнична медицинска помощ, сключили договор с НЗОК отчитат месечно по електронен път в утвърдени от НЗОК формати оказаната през месеца извънболнична медицинска дейност, включена в предмета на договора, през интернет портала на НЗОК или чрез WEB услуга.

Националната здравноосигурителна каса заплаща договорената и извършената медицинска дейност на изпълнителя на извънболнична медицинска помощ след представяне на фактури или дебитни/кредитни известия към тях в електронен вид, в утвърден от НЗОК формат през интернет портала на НЗОК или чрез WEB услуга.

Информацията, която се изисква от изпълнителите на болнична медицинска помощ е необходима, за да се провери дали на даден пациент са извършени всички необходими процедури, предвидени в дадена клинична пътека, клинична процедура или амбулаторна процедура, както и в извънболничната помощ. Тези изисквания са в интерес на пациентите.

Поетапно започна намаляване на изискуемите хартиени документи и се преминава към електронно отчитане.

Например от НРД 2018 г. вече не се изисква от лечебните заведения да отчитат Бланка МЗ НЗОК № 7 „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторна процедура“ в РЗОК, както и отчета за лекарствени продукти. В много  лечебни заведения има създадена организация от съответното ръководство и дейността на същите се обработва и отчита от служители в  „информационен“ отдел, което освобождава лекарите от административно натоварване и им дава възможност да се занимават само с пряката си дейност по лечение на пациентите.

Сроковете за отчитане на лечебните заведения са договорени в Националния  рамков договор за медицинските дейности и съответстват на ежемесечното отчитане и заплащане  на дейността извършена съгласно договорите, сключени с изпълнителите на медицинска помощ.

Софтуерните програми, които използват лечебните заведения не се разработват от НЗОК, а се обект на поръчка от лечебните заведения на външни фирми.

      

Сподели в: