Върни се горе

Относно: Централизирана обществена поръчка за търговия на лекарствени продукти

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

Във връзка с функциите на министъра на здравеопазването, като Централен орган за покупки в сектор "Здравеопазване", възложени с Постановление № 146 от 9 юни 2015 г. за създаване на Централен орган за покупки в сектор "Здравеопазване" (ПМС№146/2015 г.), се извършиха дейности по проверка на функционирането и сигурността на Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България (Електронна система). В тази връзка бяха организирани 3 тестови процедури обхващащи всички етапи на заявяването и провеждането на обществени поръчки в Електронната система. Всички тестови процедури се проведоха в продукционната среда на Електронната система. В тестовите процедури участваха лечебните заведения, регистрирани в системата, търговците на едро с лекарствени продукти и притежателите на разрешения за употреба. В рамките на проведените тестови процедури бяха направени допълнителни настройки на системата, както и корекции на част от функционалностите с цел оптимизиране на работните процеси.

Към момента са финализирани всички тестови процедури, извършени са допълнителни настройки на системата и са изчистени установените в рамките на тестовите процедури грешки.

С цел гарантиране на сигурността на данните и информацията съдържащи се в Електронната система, Министерството на здравеопазването е поканило неправителствените организации на търговците на едро с лекарствени продукти в Република България да извършат одит на Електронната система. След приключване на одита за гарантиране на сигурността на данните и информацията, в Електронната система ще бъде стартирана реална открита процедура.

Очаква се това да се случи през месец май.

Сподели в: