Върни се горе

Относно: Държавен здравен контрол по спазване на законовите забрани за продажба и употреба на диазотен оксид (райски газ)

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИТОВ,

УВАЖАМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Предвид съществените рискове за здравето на непълнолетните лица от употребата на диазотен оксид (райския газ) в дискотеки, нощни и други заведения за развлечения с изменение и допълнение на Закона за здравето от 05.08.2022 г. е въведена забрана за:

•      продажба на диазотен оксид (райски газ) и пълнители за него, включително и онлайн (чл. 54а) на лица под 18 години на територията на детски градини, училища, общежития за ученици и лечебни заведения;         на спортни прояви, организирани за деца и ученици; в закрити обществени места, с изключение продажбата за медицински цели и за хранително-вкусовата промишленост;

•      употреба на диазотен оксид (райски газ) на открити обществени места: прилежащи терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училищата, ученическите общежития и местата, където се предоставят социални услуги за деца; площадките за игра и на организирани мероприятия за деца и ученици;

•      употребата на диазотен оксид (райски газ) в закрити обществени места, с изключение употребата за медицински цели и за хранително-вкусовата промишленост.

Контролът по въведените забрани е възложен на регионалните здравни инспекции, които чрез систематични и насочени проверки на посочените територии и обекти установяват спазването на забраните и ограниченията свързани с продажбата и употребата на диазотния оксид (райски газ).

Основните трудности за ефективното прилагане на разпоредбите на закона са свързани с изключенията за продажбата и употребата на диазотния оксид (райски газ) за целите на хранително-вкусовата промишленост. Съгласно законодателството в областта на храните диазотния оксид (райски газ) е допустимо да се използва единствено като добавка в храните при производството им, което не може да бъде еднозначно установено от държавните здравни инспектори на РЗИ. Това позволява свободната му продажба в търговски обекти и употребата му в закрити обществени места (практика прилагана в множество нощни и развлекателни заведения).

В тази връзка се извършват и съвместни проверки с Българска агенция за безопасност на храните и МВР. Целта е при проверките да се установи дали в съответните места (търговски обекти и други) се употребява диазотния оксид (райски газ) в съответствие с допустимите изключения по чл. 54а, т. 5 от Закона за здравето, а именно за хранително-вкусова промишленост.

Трудност, свързана с осигуряване на ефективен контрол е и липсата на законова регулация по отношение притежанието на диазотен оксид (райски газ).

В случаите когато райски газ се съдържа в различни контейнери и опаковки, в т.ч. и балони, които не са етикетирани съгласно нормативните изисквания, не e възможно идентифицирането на съдържанието в тях.

Органите на държавния здравен контрол не могат да установят съдържанието, с което са пълни необозначени контейнери, вкл. балони, което предполага употребата на диазотен оксид (райски газ) по различен начин от този, за който е пуснат на пазара.

Наложилата се практика на употреба на диазотен оксид (райски газ) чрез неидентифицирани опаковки, не позволява предприемането на мерки от органите на държавния здравен контрол, с които същият да бъде ограничаван.

Сподели в: