Върни се горе

Относно: Месечни възнаграждения на всички медицински специалисти в лечебните заведения

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДОЦЕНТ ЧАКЪРОВ

УВАЖАМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Министерството на здравеопазването упражнява правата на държавата в 64 дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, от които 61 лечебни заведения за болнична помощ.

Всяко лечебно заведение като самостоятелно юридическо лице има разработени свои правила за формиране на работна заплата, въз основа на които се начисляват възнагражденията на работещия персонал, като същите са съобразени с финансовото състояние на дружеството.

В Министерство на здравеопазването се събират и обработват ежемесечни отчети за наети лица, разходи за персонал и средномесечни възнаграждения по категории наети лица от общинските и държавните лечебни заведения за болнична помощ.

През 2019 година бе разработена Методика за образуване на разходите за персонал и работните заплати на медицинския и немедицинския персонал в държавните и общинските лечебни заведения. Същата има за цел гарантиране на справедливост и прозрачност при определяне на заплатите на работещите в държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и даване на насоки относно реда и начина на образуване на разходите за персонал.

Последните отчетни данни предоставени от лечебните заведения за болнична помощ, с които Министерството на здравеопазването разполага са за месец април 2023 година.

От 61 държавни лечебни заведения за болнична помощ 11 броя са достигнали нивата по КТД за всички категории персонал, а именно:

№ по ред

Наименование на лечебното заведение

Категория на лечебното заведение по КТД *

Достигнати нива по КТД за всички категории персонал

Общо достигнали

 

11

1

УМБАЛ "Св. Екатерина" ЕАД

2

Да

2

УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД

2

Да

3

СБАЛАГ "Майчин дом" ЕАД

3

Да

4

УМБАЛ "Св. Ив. Рилски" ЕАД

2

Да

5

УСБАЛЕ "Акад. Ив. Пенчев" ЕАД

2

Да

6

СБАЛИПБ Проф. Иван Киров" ЕАД

3

Да

7

МБАЛ - НКБ ЕАД

2

Да

8

УСБАЛ по онкология ЕАД

3

Да

9

МБАЛ Лозенец ЕАД

2

Да

10

СБПФЗДПЛР "Цар Фердинанд І" ЕООД, с.Искрец

4

Да

11

СБР МАРИКОСТИНОВО ЕООД

4

Да

 

В Колективния трудов договор за отрасъл „Здравеопазване“ са договорени основни месечни заплати по категории персонал, които са според спецификата на лечебното заведение. В чл.47 на Колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“ са определени категориите лечебни заведения и минималните месечни възнаграждения за тях. От 11- те държавни лечебни заведения за болнична помощ 6 бр. са от категория 2, 3 бр. от категория 3 и           2 бр. от категория 4.

От всички 120 общински лечебни заведения 15 бр. са достигнали нивата по КТД за всички категории персонал, а именно:

№ по ред

Наименование на лечебното заведение

Категория на лечебното заведение по КТД *

Достигнати нива по КТД за всички категории персонал

Общо достигнали

 

15

1

МБАЛ ЕООД гр. Берковица

3

Да

2

МБАЛ "Д-р Киро Попов" ЕООД Карлово

3

Да

3

МБАЛ "Д-р Юлия Вревска" ЕООД Бяла

3

Да

4

МБАЛ"Проф. д-р Константин Чилов"ЕООД Мадан

3

Да

5

МБАЛ Девин ЕАД

3

Да

6

СБАЛПФЗ Благоевград ЕООД

3

Да

7

СБАЛПФЗ Бургас ЕООД

3

Да

8

СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД

3

Да

9

СБАЛПФЗ  Враца ЕООД

3

Да

10

СБДПЛР  Костенец ЕООД

4

Да

11

КОЦ Враца ЕООД

3

Да

12

КОЦ Стара Загора ЕООД

3

Да

13

ЦПЗ Благоевград ЕООД

3

Да

14

ЦПЗ "Проф.д-р Иван Темков"Бургас ЕООД

3

Да

15

ЦПЗ Пловдив ЕООД

3

Да

 

От 15- те общински лечебни заведения за болнична помощ 14 бр. са от категория 3 и 1 брой от категория 4.

В останалите лечебни заведения са достигнати частично нивата на определените с КТД заплати т.е. за определени категории са достигнати, а за други не.

В Министерството на здравеопазването не постъпва информация относно възнагражденията на персонала в частните лечебни заведения за болнична помощ.

Държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ са самостоятелни юридически лица - търговски дружества с над 50 на сто държавно и/или общинско участие в капитала, работят в условията на оперативна самостоятелност и се управляват и представляват от ръководните си органи – съвет на директорите/управител, в чиито правомощия е определяне нивата на основните възнаграждения на различните категории персонал, видовете и размера на допълнителните възнаграждения, социалните плащания и др. Същите следва да са съобразени с финансовото състояние на лечебното заведение, съответно възможностите за сигурното им изплащане.

Сподели в: