Върни се горе

Относно: издаване на разрешение по реда на чл. 37б от ЗЛЗ за разрешаване на нови медицински дейности на нов адрес на лечебното заведение - МБАЛ „Сърце и мозък“ ЕАД в с. Казичене и на съществуващия адрес в гр. Плевен, ул. „Пиер Кюри“ № 2

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР АНГЕЛОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Съгласно предвидения специален ред в чл. 37б от Закона за лечебните заведения, преценката за разрешаване на нови медицински дейности на лечебните заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове е в правомощията на министъра на здравеопазването, като по процедурата се издава заповед, с която се разрешава или се отказва да се разреши извършването на нови медицински дейности в съответното лечебно заведение.

Разрешаването на нови медицински дейности по реда на чл. 37б от Закона за лечебните заведения се извършва въз основа на комплексна оценка, изготвена от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ след анализ на регламентирани в закона критерии.

В случай, че лечебното заведение предвижда финансирането на новите медицински дейности да става със средства от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), по процедурата се изисква и становище относно възможностите съответните нови дейности да бъдат финансирани от НЗОК.

Със Заповед № РД-01-807/30.09.2021г. на министъра на здравеопазването, са разрешени заявените нови медицински дейности в структурата на съществуващите и новоразкрити клиники в  МБАЛ „Сърце и мозък“ ЕАД по медицинските специалности „Медицинска онкология“, „Неврохирургия“, „Анестезиология и интензивно лечение“, „Съдова хирургия“, „Ортопедия и травматология“, „Кардиология“, „Пневмология и фтизиатрия“ и „Акушерство и гинекология“ на адреса в гр. Плевен, ул. „Пиер Кюри“ № 2.

Към настоящия момент няма издадена заповед за разрешаване на нови медицински дейности  в МБАЛ „Сърце и мозък“ ЕАД на нов адрес: област София, Столична община, с. Казичене, район „Панчарево“, ул. „Фармапарк“.  

Съгласно законоустановените изисквания по административната процедура в Министерство на здравеопазването е представена комплексна оценка на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ с предложение до министъра на здравеопазването за разрешаване на новите медицински дейности, както и становище на НЗОК, съгласно което „съответните средства за финансиране на новите медицински дейности ще бъдат предвидени във финансовите планове  на НЗОК за периода от 2024 г.“

             

Уважаеми проф. Ангелов,

Госпожи и господа народни представители,

Уверявам Ви, че във връзка с изпратените становища от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и  Националната здравноосигурителна каса, с цел взимане на правилно решение от моя страна - ще изискам допълнителна информация от двете институции.

Сподели в: