Върни се горе

ОТНОСНО: Регулиране и намаляване на цените на лекарствата в България

16.07.2010 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОИЛОВ,

За цените на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, включително и тези, включвани в позитивния лекарствен списък и заплащани с публични средства, е въведено изискването заявената цена на производител да не е по-висока от левовата равностойност на най-ниската цена за същия лекарствен продукт, заплащан от обществените фондове на 8 страни членки – Румъния, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Литва, Португалия и Испания. За всички заявени цени се извършва проверка на декларираната цена от информационно-аналитично звено. Посочените за рефериране страни са избрани, тъй като правилата за ценообразуване и рефериране са подобни на тези в България.

Предложените осем държави използват като базова цена - цена на производител, и външно рефериране, което придава репрезентативна стойност на сравняването. Литва и Унгария използват и вътрешно рефериране, Испания и Гърция – договарят референтни цени с фармацевтичните фирми.

Въвеждането на регулацията на цените гарантира прилагането на контрол от страна на държавата за оптимално разходване на публични средства, възможност за допълнително договаряне при доставките на лекарствата и възможност в рамките на бюджета на НЗОК и Министерството на здравеопазването да бъдат осигурени по-голям брой количества лекарствени продукти за пациентите, следователно да бъдат покрити повече пациенти. Прилагането на външно рефериране, сравняването на цената на производител с най-ниската цена на производител от същия лекарствен продукт в осем страни, предполага пряка зависимост между цените в референтните страни и тези в България.

В тази връзка в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти е въведено изискването в срок шест месеца от датата на утвърждаване на последната цена – пределна цена на лекарствен продукт, притежателят на разрешение за употреба, съответно упълномощеният му представител, да представи пред Комисията по цените на лекарствените продукти декларация, удостоверяваща наличието или липсата на промяна на цените в референтни страни. Когато от представените декларации бъде установено, че референтната цена е по-ниска в сравнение н референтната цена, въз основа на която е била образувана цената на лекарствения продукт, Комисията по цените утвърждава промяна на утвърдената цена, респективно пределна цена, на лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание по посочен в наредбата ред. Предвиденият механизъм за предеклариране на цените на шестмесечен период позволява поддържане на ниско ниво на цените на лекарствата в България, като мерките са насочени към всички участници във фармацевтичния пазар – и производители, и търговци на едро и дребно.

Екипът на Министерството на здравеопазването задълбочено проучи и анализира добрите европейски практики, свързани с регулирането на цените на лекарствените продукти. В тази връзка ние подготвяме допълнителни антикризисни мерки и конкретни действия по оптимизиране и прилагане на ценовата и реимбурсна политика. Благодаря.

Сподели в: