Върни се горе

ОТНОСНО: Изпълнението на Проект BG051PO001-6.02.02 ПУЛСС /Практически увод в лечението на спешните състояния/

17.09.2010 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Д-Р ШАРКОВ,

Във връзка с поставения от Вас въпрос, Ви информирам следното:

Предвидените мерки се изпълняват в срок, съгласно времевия график по проекта ПУЛСС. До момента е извършена по-голямата част от подготвителната дейност за организиране и провеждане на обучението на персонала от структурите на спешната медицинска помощ на територията на цялата страна. Изготвени са бази данни за  подкрепа на процеса на обучение на персонала на спешна медицинска помощ (бази данни на целия персонал и на преподавателите в областта на спешната медицина). Направено е проучване на добри европейски практики в сферата на спешната медицинска помощ в четири държави и се изготвят протоколи за клинично поведение в спешната медицина. В процес на разработване е и програмата за обучение, осигуряваща надграждащи знания и умения на целия медицински персонал в сферата на спешната медицинска помощ. Изготвени са и са представени за предварителна оценка документациите за предстоящите процедури за възлагане на обществени поръчки за:

-          провеждане на курсове за обучение на персонала от центровете за спешна медицинска помощ;

-          доставка на хардуер и за надграждащо обучение и на манекени за обучение;

-          графично оформление и отпечатване на протоколи за клинично поведение в спешната медицина.

Предвижда се обучението на персонала да започне през месец ноември 2010 година. Освен това, предстои разработване и внедряване на електронна страница за надграждащо обучение по спешна медицина - рубрика в интернет страницата на МЗ и изготвяне интердисциплинарен медицински стандарт по спешна медицина. Изготвянето на документация относно финансовото и счетоводно отчитане и провеждането на плащания по проекта се извършва регулярно. Досега са изразходени 65 880 лева, което е 1,05 % от общия бюджет.  Проект ПУЛСС съответства на целите, дефинирани в приоритетна ос 6 „Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравни услуги”, област на интервенция 6.2  „Укрепване на капацитета на институциите за социално включване и за предоставяне на здравни услуги”. Подари това цялостният контрол по изпълнението на проекта, включително и междинният периодичен контрол  се реализират от Управляващия орган от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. по приоритетни оси 6, 7 и 8 – Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” в Министерството на труда и социалната политика. Досега са направени четири проверки (на 04.септември 2009 г., на 20.ноември 2009 г., на 10.февруари 2010 г. и на 04.юни 2010 г.).

Сподели в: