Върни се горе

ОТНОСНО: Резултатите от проверка на Изпълнителна агенция "Медицински одит" в лечебни заведения за болнична помощ със звена по инвазивна кардиология

17.09.2010 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-Н НИКОЛОВ,

Във връзка с отправения от Вас въпрос, Ви информирам, че в периода април – юни 2010 г. Изпълнителна агенция „Медицински одит” извърши тематични проверки в 23 лечебни заведения за болнична помощ с участието на експерти по кардиология и интервенционална кардиология с оглед преценка на медицинската целесъобразност на извършените процедури.

Следвайки политиката за прозрачност на 29.06.2010 г. се състоя кръгла маса на тема: „Състояние, проблеми и тенденции в развитието на инвазивната кардиология”.

Резултатите от проверките на ИАМО, НЗОК, както и направените предложения за подобряване на дейността в областта на инвазивната кардиология са публикувани на сайта на ИАМО – www.eama.bg

Констатираха се нарушения, свързани с:

- Неспазване на чл.6, (1) от Закона за лечебните заведения - Неспазване изискванията на Медицински стандарт по «Кардиология»;

- Неспазване на чл. 81, ал.2, т.1 от Закона за здравето за своевременност, достатъчност и качество на медицинската помощ;

            В „СБАЛ по кардиология ЕАД, гр. Ямбол и СБАЛ по кардиология ЕАД, гр. Варна се извършиха проверки по жалби от близки на починали пациенти.

Протоколите от извършените проверки са предадени на Районно управление „Полиция”, гр. Ямбол и гр. Варна.

Районна прокуратура гр. Ловеч е сезирана  във връзка с постъпил сигнал в ИАМО с вх. № 05-177/25.05.2010 г. от пациенти относно неудовлетвореност от медицинското обслужване в МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов” АД, гр. Ловеч и съмнения за манипулиране на свободния избор на лечебно заведение след детайлно запознаване с представените документи и извършени проверки и установени несъответствия меду твърденията за принудителен избор на ЛЗ.

Във връзка с постановление на Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Габрово в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, Габрово се извършва финансова и икономическа експертиза относно извършените процедури в инвазивна кардиология Габрово.

Предложения във връзка с анализ на резултатите от извършените проверки, неоснователните хоспитализации с цел подобряване на организацията и качеството на дейностите в областта на инвазивната кардиология:

  • Въвеждане на национален регистър за перкутанни коронарни интервенции и Национален регистър на имплантациите на пейсмейкър;

      Промени в медицински стандарт по кардиология: минимална и максимална натовареност за Катетеризационните Лаборатории, времеви норми за провеждане на диагностика и интервенция, задължителна регистрация на усложненията;

      Завишен контрол по отношение на изискванията за разкриване и функциониране на Катетеризационните Лаборатории и постоянен мониторинг на спешния прием на болни и структурата на инвазивните дейности в отделните катетеризационни лаборатории;

-          Промени в нормативната уредба:

-         съобразяване на здравната карта с реалностите и бъдещите потребности от инвазивни дейности;

-         въвеждане разрешителен режим за разкриване на Катетеризационните Лаборатории;

      Приемане на национална програма за  инвазивната кардиология с основни насоки:

-          осигуряване на достъп до първична ангиопластика при ОМИ на 70% от пациентите;

 

Предоставям на Вашето внимание приложена информация за проверените лечебни заведения и за тези, при които са установени нарушения на основание чл.40, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания.

        

Сподели в: