Върни се горе

ОТНОСНО: Методика за изготвяне на Областна здравна карта във връзка с изготвянето на Национална здравна карта и преструктурирането на лечебните заведения за болнична помощ в област Шумен

17.09.2010 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УМАЖАЕМИ Г-Н КАЗАК,

По отношение на въпроса Ви за представен макет на Областна здравна карта за област Шумен бих искала да Ви информирам, че до настоящият момент Министерство на здравеопазването извърши преглед на ситуацията във всички болнични структури в страната. Този предварителен преглед, извършен съвместно с местните власти и ръководства на лечебните заведения, бе особено полезен за всички нас преди да се реализират окончателните законодателни и други нормативни действия. Той ни помогна да коригираме и зададем адекватни за възможностите и потребностите на страната ни показатели, които са приложими и отразяват местните особености, като същевременно не допускат компромиси с необходимото качество.
           На конкретните въпроси, касаещи двата областни диспансера в Шумен:

Министерство на здравеопазването няма отношение към процеса вземане на решение за начина и формата на преобразуване на съществуващите диспансери. Право на собственика е да определи бъдещата форма на съществуване на тези заведения, в съответствие със законата уредба и възможностите за тяхното проспективно развитие.

Диспансерите, които не са се преобразували и/или пререгистрирали в съответния срок, се прекратяват, като по решение на собственика, дейността им може да премине към съществуваща или новосъздадена структура на лечебно заведение за болнична помощ. Лечебните заведения, които са правоприемници на диспансерите, продължават да извършват дейностите по активно издирване, диагностициране, лечение и периодично наблюдение на болни.

Ангажимент на Министерство на здравеопазването е планирането на медицинските дейности и лечебните заведения, които ги осъществяват, с цел гарантиране на достъпа на населението до необходимите му медицински услуги с високо качество, при максимално ефективно разходване на обществените средства.

Планирането и разпределението на лечебните заведения, необходими за покриване на потребностите на населението от съответните видове медицинска помощ, се извършва чрез Областните здравни карти, които предстои да се изготвят от определени в съответствие със Закона за лечебните заведения областни комисии. Лечебните заведения, включени в Областната здравна карта на съответната област, ще имат право на достъп до обществените средства за здравеопазване.

Сподели в: