Върни се горе

ОТНОСНО: Съкращаване на разходите в системата на Министерството на здравеопазването

 

28.05.2010 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМАГ-ЖО МАНОЛОВА, УВАЖАЕМИ  Г-Н ЖЕЛЕВ,

 

В отговор на Вашия въпрос във връзка със съкращаване на разходите в системата на Министерството на здравеопазването и как това ще се отрази на Спешните центрове и на техните възможности да осигуряват адекватна спешна помощ на населението, Ви информирам следното:

Към настоящия момент, във връзка с необходимостта от съкращаване на разходите в системата на Министерството на здравеопазването, не е предвидено намаляване на броя на работещите екипи и намаляване на щатната численост от медицински специалисти, работещи в Центровете за спешна медицинска помощ и осъществяващи медицинска помощ за пациенти със спешни състояния.

Основните усилия на Министерството на здравеопазването са свързани с подобряване управлението на ресурсите в системата на спешната медицинска помощ, увеличаване ангажираността на всички участници и оптимизиране на административните разходи, което не засяга финансовото обезпечаване на качеството и обема на оказваната спешна медицинска помощ и няма да се отрази на възможността на центровете за спешна медицинска помощ да осигуряват адекватна спешна медицинска помощ.

Искам ясно да подчартая, че очакваното съкращаване на разходите в системата на Министерството на здравеопазването ще се реализира основно от намаляване разходите на администрацията на МЗ и второстепенните структури на бюджетна издръжка. Драстично ще бъдат намалени разходите за участия в комисии, командировки, придобиване на дълготрайни материални активи. Също така в резултат на административната реформа ще се слеят административни звена и ще се премахнат щатни бройки с дублиращи се функции.

Изискано е в кратък срок здравните структури, чието финансиране минава през МЗ, да представят предложения за намаляване на разходите си с 29,4 %, но при изричното условие това да не се отразява на обема и качеството на тяхната работа и на обслужването на пациентите. 

Сподели в: