Върни се горе

ОТНОСНО: Изпълнение на проекти по програма "Развитие на човешките ресурси" към Министерството на труда и социалната политика с бенефициент Министерство на здравеопазването.

 

18.06.2010 г.

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ Д-Р ЖЕЛЕВ,

 

Във връзка с постъпилия от Вас въпрос, Ви информирам следното:

Министерството на здравеопазването изпълнява четири проекта в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.  Те са стартирали през 2009 година и се изпълняват в срок.

Проект “Спри и се прегледай - национална кампания за ранна диагностика на онкологични заболявания” е стартирал през май 2009 г. и е с продължителност до юли 2011 г. Проектът цели да подобри трудоспособността и повиши продължителността на активния трудов живот на населението чрез увеличаване на относителния дял на откритите и насочени за лечение в предклиничен и ранен стадий на заболелите от рак на маточната шийка и млечната жлеза при жените, и колоректален карцином при двата пола.

Министерството на здравеопазването подготвя създаването на информационнно-технологична система и на система за известяване, които да обслужват процесите на онкологичния скрининг. Преди да започнат пилотните скринингови прегледи на територията на цялата страна ние имаме намерение да проведем информационни кампании, за да привлечем пациентите..

           

Проект ПУЛСС (Практически увод в лечението на спешни състояния) е започнал през юли 2009 г. и е с продължителност до декември 2011 г. Целта е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ. В момента се подготвят анализи и бази данни за подкрепа на процеса на обучение и протоколи  за клинично поведение в спешната медицина. Подготвя се и електронната страница за надграждащо обучение по спешна медицина и се създават програми за обучение. Практическото обучение ще се провежда от водещи в областта на спешната медицина преподаватели-специалисти в болнични заведения, чиито избор предстои.

Проект „Aкредитация на лечебните заведения и продължителното обучение на медицинския персонал” е стартирал през юли 2009 г. и  е с продължителност до декември 2011 г. Цел на проекта е укрепване на институциите, отговорни за акредитацията на лечебните заведения и за квалификацията на доставчиците на здравни услуги. Предвижда се създаване на модел на независима институция за акредитация на всички програми и дейности, които са част от продължителното медицинско обучение.

Освен това се предвижда извършването на анализ и оценка на действащата система за акредитация на лечебни заведения и разработването на концепция за оценка и непрекъснато подобряване на качеството на здравните услуги.

Проект „Информирани и здрави” е стартирал през месец май 2009 г. и ще приключи през пролетта на 2011 г. Целта на проекта е подобряване трудоспособността, повишаване продължителността на активния трудов живот на населението и поддържане на здрава работна сила чрез повишаване нивото на знания, умения и мотивация за здравословен начин на живот. В рамките на проекта досега е извършен анализ на потребностите, както и на проблемите на целевите групи и е направено проучване за познанията, нагласите за промяна в поведението и уменията за здравословен начин на живот. Първоначалната продължителност на всички проекти е удължена, без това да изисква допълнително финансиране. Удължаването на проектите осигурява качественото изпълнение на всички дейности и постигането на заложените цели.

Ръководството на Министерство на здравеопазването и екипите, които изпълняват проектите, се ръководят в своята дейност от разпоредбите на европейското и национално законодателство и на утвърдените правила и процедури и спазват принципите на добро управление за прозрачност  и  ефикасност, а това е гаранция за  постигане на заложените в проектите цели.

Сподели в: