Върни се горе

ОТНОСНО:  Подкрепата за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения по Рамкова програма за здравеопазване № BG 161PO001-1.1-08-2010

 

25.06.2010 г.

 

 

                     УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЛУГЧИЕВА

 

Във връзка с Вашият въпрос, Ви информирам следното:

              

Средносрочната рамкова инвестиционна програма описва насоките за финансиране на болничната инфраструктура в България. Програмата се базира на анализ, както на социално-демографските фактори, заболеваемостта и болестността, така и на инвентаризация на наличните ресурси по региони. Министерството на Здравеопазването е във финалните етапи на изработването на този анализ, който се синтезира в Националната здравна карта. Във основа на Националната здравна карта се определят конкретните държавни и общински болници, които ще могат да кандидатстват за финансиране, а също и допустимата за финансиране техника, апаратура и инфраструктура.

Фокусът на инвестицията в Средносрочната рамкова инвестиционна програма е насочен към следните параметри:

1.Осигуряване на ранна диагностика и високотехнологично лечение на онкологични заболявания - в България се наблюдава много висока регистрирана смъртност (както обща, така и болнична) от онкологични заболявания, с трайна тенденция за увеличаване.  Тази тенденция илюстрира недостатъчните възможности за диагностика,  което изисква инвестиции в модерни технологии за ранна диагностика на всички нива. С високо качествена ранна диагностика, ще увеличим възможностите за използване на различни модерни методи за лечение, което се очаква да намали смъртността от онкологични заболявания и да подобри качеството на живот на онкологично болните.

2.Долекуване и продължително лечение - трайно установената тенденция за застаряване на населението в страната води до увеличаване на хроничната заболеваемост, което изисква трансформирането на болнични легла за активно лечение в легла за долекуване и продължително лечение.

3.Осигуряване на равен достъп до качествени медицински грижи очертават се регионални диспропорции в разпределението на болниците и това налага структурни промени, които да доведат от една страна до развитието на съвременни  болници, отговарящи на настоящите нужди от болнична помощ за населението в съответствие със заболеваемостта и болестността на популацията, а от друга - до развитието на модерни медицински центрове с комплексно оборудване за ранна диагностика.

През следващите дни ще обявим резултатите от направените анализи, с което ще стартираме преструктурирането на болничната помощ в страната.  В резултат на това, очаквам улеснен достъп до медицински грижи с по-високо качество и ефективност, които да рефлектират  в подобряване на здравето на нацията.

Сподели в: