Върни се горе

ОТНОСНО: Възстановяване честотата на пътувания за консултации на пациентите със сърдечни трансплантации

9.07.2010 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ Д-Р ШАРКОВ,

 

Наблюдението на болните в пострансплантационния период включва прегледи и изследвания, провеждани към момента в специализираните клиники, където са извършени трансплантациите. Честотата на тези контролни прегледи и изследвания е най-голяма през първите месеци до края на първата година след трансплантацията. През следващите години тази необходимост намалява, едновременно с подобряването на състоянието на пациента и повишаване на качеството му на живот.

Както вече Ви уведомих, това е било основание на Министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев да внесе промяна в Списъка на заболяванията и честотата на пътувания за консултации за 2010 г. Едновременно с това към списъка като правоимащи са добавени болните с имунодефицитни състояния, които до този момент не са имали право на възстановяване на средствата за пътуване.

Тук бих искала да подчертая, че основна цел, която си е поставило Министерство на здравеопазването е да осигури справедлив и равен достъп до необходимата медицинска помощ на всички болни, при търсене на оптимално съотношение между медицинска и финансова ефективност.

В тази връзка предстои Списъка на заболяванията, състоянията и честотата на пътувания за консултации на правоимащи болни да бъде преразгледан по същество, като се направи преоценка както на видовете заболявания, включени в него, така и на определената честота на необходимите консултации. При изготвянето на списъка ще се вземат предвид становищата на националните консултанти по съответните заболявания, резултатите от цялостния преглед на нормативната база, уреждаща различните придобивки на отделните категории болни, необходимите финансови средства и възможностите за тяхното осигуряване.

По повод цитирания от Вас отговор на министъра на труда и социалната политика, че „в нормативната база в областта на социалното подпомагане не съществуват разпоредби, касаещи хората с извършени трансплантации”, бих отбелязала, че отговорите зависят от правилността на зададените въпроси.

В нормативна база в областта на социалното подпомагане наистина не съществуват разпоредби, които да касаят единствено и само хората с трансплантации, но следва Вие да знаете, че болните с трансплантации, съгласно Наредбата за медицинската експертиза на Министерство на здравеопазването, приета с ПМС № 87 от 05.05.2010 г., са лица с процент загубена работоспособност. Както ви уведомих и в предходния отговор лицата със загубена работоспособност, в т.ч. и по повод извършена трансплантация имат право на социални придобивки за транспортни разходи, съгласно  чл. 19 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане и чл. 24 и 25 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.

Сподели в: