Върни се горе

ОТНОСНО: Отказ на общински, държавни и частни лечебни заведения в област Стара Загора да подпишат предлагания им анекс на вече подписан индивидуален договор за оказване на медицинска помощ по медицински пътеки по НЗОК

9.07.2010 г.

                           УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ Д-Р ЖЕЛЕВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ПАНЧЕВ,

 

Изисках информация от НЗОК относно достоверността на информацията за предлаган анекс към договорите на лечебните заведения. Информирана съм, че в НЗОК на този етап не се е предлагало на лечебните заведения за болнична помощ подписване на нови анекси към сключените договори за предоставяне на болнична помощ. Има намерения да се предложат стойности на делегирани бюджети на лечебните заведения за болнична помощ за трето тримесечие на 2010 година, след актуализация на бюджета на НЗОК -  Приложение №2  към  настоящите договори.

От НЗОК са изпратени три писма с указания до районните здравноосигурителни каси. Единствено в област Стара Загора има възникнало недоволство,  вероятно поради недостатъчно разяснения от РЗОК.

               Що се касае за делегираните бюджети „Делегирани бюджети за изпълнители на   болнична помощ, договорни партньори на НЗОК», се въвеждат със Закона за бюджета на НЗОК за 2010 г. Новото оперативно ръководство на НЗОК заявява воля да спазва стриктно изискванията на Закона за бюджета на НЗОК за 2010 г./чл. 4, ал. 1, т. 2/ и НРД 2010 г./чл. 220/, т.е. това Решение за заплащане на дейността  в рамките на делегираните бюджети, не е в нарушение на приетите нормативни актове.

Относно мерките които Министерство на здравеопазването  ще предприеме за да осигури нормална и адекватна медицинска помощ за нуждите на гражданите на областта, считам, че съществуват достатъчно на брой лечебни заведения и легла в областта, поради което населението ще бъде гарантирано с болнична медицинска помощ. Разкрити са  6 публични МБАЛ, 3 МБАЛ с частна собственост, 2 частни специализирани болници за активно лечение и 4 диспансера със стационар

За 2009 г.осигуреността с легла – общо болници и диспансери  е 78,6 на 10 000 души по-висока от 2006 г -76,2. Осигуреността с болнични легла в болниците за 2009 г. е 67,3 и е по-висока от средната за страната - 59,6 на десет хиляди жители.

На фона на тази хиперосигуреност с болнични легла се отбелязва и нарастване на броя на хоспитализациите – от 81 923 през 2008 г. на 86 196 през 2009 г.

Сподели в: