Върни се горе

ОТНОСНО: Въвеждане на критерии за нива на компетентност и натовареност на болниците

16.07.2010 г.

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОИЛОВ,

 

           Най-напред искам да Ви благодаря за коректно зададените въпроси, от които е видно, че проявявате разбиране към необходимите действия, които следва да осъществяваме, за да се реализира, доколкото е възможно, в по-кратки срокове заявената ни воля за реформа. Обяснимо е  вълнението и на лекарите, и на общинските ръководства, изразени чрез Вашия въпрос, но аз отново искам да Ви уверя, че всичко, което ще бъде извършено в здравната система, е в интерес и на пациенти, и на лекари.        
          Тъй като питате за новите изисквания към общинските болници, бих желала да уточня, че нашите действия са насочени към всички болници. Ние сме предложили в измененията на Закона за лечебните заведения да отпадне класификацията на болниците въз основа на районно обслужвано население, съгласно която те все още се титулуват като районни, областни, междуобластни, национални, или според собственика си – държавни и общински, тъй като много отдавна е разрешен свободен достъп на населението до всички болници. Тази класификация е изиграла своята роля някога във времето, но в момента пречи да се класифицират болниците съобразно техния потенциал, обхват и качество на дейност. Няма пречка една болнична структура да е добра, много добра или отлична в дейността си, независимо къде се намира – дали е в община, в област или е някаква друга болница, стига тя да има необходимите качества от медицинска гледна точка, а не от териториална. В този смисъл са предложени и така наречените нива на медицинско обслужване, които следва да класират реалното качество на структурите. Говори се за структури, а не за болница като цяло, защото в една болница може да има структури, които са много добри, отлични и такива, които не са много добри от гледна точка качество на медицинската дейност.

           Нима не е дискриминационно за лекарите от една общинска болница да се казва, че те са на по-ниско ниво от областната, или в частната спрямо държавната? Ето защо ние предложихме понятието „ниво на болнично обслужване” със съответния смисъл на понятието, което следва да съдържа критериите за компонентите на качество на дейност за всяка медицинска специалност, а именно критерий за структурата - оборудване и устройства, критерий за човешкия ресурс - лекари със и без специалност, лекари след 60-годишна възраст или млади, за резултатите и обема извършвана дейност - брой и структура на операции, брой преминали болни и т.н.

          И досега приетите с наредби на министъра на здравеопазването медицински стандарти съдържат такива критерии. Впрочем стандартите в България са от 2004 г., вече шест години се работи с тях. Това не е нещо ново, нито е създадено сега и заради корекцията, която ще правим, но в повечето от тях не са ясно дефинирани нивата на обслужване. По тази причина е занижен контролът на съответствието с тях и това води до липса на ефект върху здравната система от така съществуващите некоректни стандарти.

          На въпроса за последиците от промените, които подготвяме, отново отговарям: ефективно и адекватно прилагане на критериите за качество, дисциплиниране на системата, създаване на гарантирано добри условия за пациента – това е основното за нас, преструктуриране на неефективни структури с ниско качество в такива, за които имат потенциал, разпределение на дейностите по нива съобразно компетентност на съответната структура. Разбира се, отново ще подчертая, че ние се готвим да реализираме законодателните промени веднага, след като те станат реалност. Благодаря.

Сподели в: