Върни се горе

ОТНОСНО: Изработване на областни здравни карти

16.07.2010 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАНОЛОВА,

Действащият текст в чл. 32, ал. 1 на Закона за лечебните заведения позволява на министъра на здравеопазването да създава областни комисии, които да изготвят областна здравна карта в съответствие с чл. 29, чл. 30, чл. 31 от Закона за лечебните заведения.

В пълно съответствие с действащия закон са заповедите, които съм издала за областните комисии.

Аз съм наясно с обстоятелството, че успоредно с тези заповеди за изготвяне на областни здравни карти, в момента се извършват и промени в Закона за лечебните заведения с оглед прецизиране на текстове и създаване на възможности за ясно и точно процедиране при извършване на дългоочакваните и необходими промени в здравната система.

Въпросът е Ви е уместен, тъй като в действащия закон текстовете, които касаят задълженията на министъра на здравеопазването при разработването на областните и Националната здравна карта са недостатъчно изчерпателно развити. В тази връзка са и предложените от нас промени в Закона за лечебните заведения, които се надявам да подкрепите, подразбирайки зададения от Вас въпрос в тази насока, защото в промените има текст, който предвижда министърът на здравеопазването да задава методика за разработване на областни карти.

Що се касае за методиката, която се прилага в момента, при изготвянето на проекти за областни здравни карти, аз Ви информирам, че в момента ние по същество извършваме преглед на ситуацията. Ние не правим никакви карти. Те изобщо не са направени. Ние подготвяме нещата, за да ги направим, но за да се подготви, нали трябва да знаем каква е ситуацията? В момента ние преглеждаме ситуацията във всички болнични структури в страната. Този преглед се прави въз основа на модели за нива на болнично обслужване, основани на критерии за качество на медицинска дейност, брой специалисти в структурите, обем дейност, налична апаратура. Това е рутинна дейност за министерството. Министърът може по всяко време да извършва такива прегледи и анализи. Това е негово задължение.

            По отношение на конституирането на областните комисии считам, че приемате, че това е акт на уважение от моя страна и зачитане мнението на местната власт – областни управи и всички, които имат отношение към здравеопазването, защото ние включихме много широк кръг от обществото в тези предварителни обсъждания преди да настъпи промяната в Закона за лечебните заведения, вадейки си изводи от всичко това. Благодаря.

Сподели в: