Върни се горе

ОТНОСНО: Мониторинга на нейонизиращи лъчения от радиостанции, телевизионни предаватели и излъчваните електромагнитни полета от антените на базовите станции

16.07.2010 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДОКТОР ШАРКОВ,

Министерството на здравеопазването разработи проект на Наредба за максимално допустимите нива на електрически, магнитни и електромагнитни полета в жизнената среда, който бе публикуван на интернет страницата. В него са отразени основните положения, залегнали в Препоръка 1999/519 на Европейската общност, на Съвета от 12 юли 1999 г. относно ограничаване на експозицията на населението на електромагнитни полета и Резолюция 2008/2211 на Европейския парламент относно  опасенията във връзка с въздействието на електромагнитните полета върху здравето.

В Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето са предложени текстове, с които се регламентира създаването на Национална система за анализ, оценка и контрол на нейонизиращите лъчения в урбанизираните територии и обществените сгради.

Обектите са излъчващи съоръжения, които са част от електронната съобщителна мрежа и са включени към обектите с обществено предназначение, което ще доведе до подобряване на държавния здравен контрол, отнасящ се до този вид обекти.

В момента за всеки обект, който по своето основно предназначение излъчва, пренася или трансформира електромагнитна енергия, се определя конкретна хигиенно-защитна зона. На основание чл. 35 от Закона за здравето местоположението на обекта се съгласува от главния държавен здравен инспектор, само при условие че сградите и местата за постоянен или инцидентен престой на хора не попадат в границите на хигиенно-защитната зона.

Министерството на здравеопазването не разполага с информация за електронен сайт, на който да има публична информация за техническите параметри на базовите станции. В Националния център за опазване на общественото здраве и в РИОКОЗ се съхранява информация за онези от тях, за които е съгласувано местоположението и са извършени измервания.

На този етап Министерството на здравеопазването и регионалните структури изпитват затруднения при обективизирането на контрола поради недостиг на апаратура за измерване. В проекта за бюджет за 2010 г. са планирани средства за купуване на необходимата апаратура за десет РИОКОЗ-а.

Сподели в: