Върни се горе

Относно: вливането на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД в СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ ЕАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ  ПРОФЕСОР БАЛТОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

„Многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД и „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД се преобразуват чрез вливане в „Специализирана болница за активно лечение по детски болести проф. Иван Митев“ ЕАД по реда на Търговския закон. Двете преобразуващи се дружества се прекратяват без ликвидация и в резултат на вливането цялото им имущество преминава към приемащото дружество при условията на универсално правоприемство.

Същото е извършено с решения на едноличния собственик на капитала, обективирани в протоколи /№№ РД-16-694/8.12.2021г.; РД-16-695/8.12.2021г.; РД-16-696/8.12.2021г. и РД-16-697/8.12.2021г./, подписани от служебния министър на здравеопазването, в качеството му на орган, упражняващ правата на държавата в капитала на дружествата.

Изясняването на казуса по преобразуване на дружествата, имащи отношение към проекта за изграждане на нова детска болница е една от първите задачи, с които се заех. Изпратих писмо до съветите на директорите на трите дружества и изисках незабавно да преустановят  действията по привеждане в изпълнение на решенията на едноличния собственик на капитала по преобразуване на дружествата, до получаване на допълнителни указания.

Проведох срещи с всички заинтересовани страни – ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“,  ръководствата на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ ЕАД и „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД.

Уверявам ви, че окончателно решение във връзка със започнатото преобразуване на посочените дружества ще взема след изясняване на всички факти и обстоятелства.  

С оглед големия обществен интерес по този въпрос и ангажимента на правителството за прозрачност и публичност на извършваните от него действия, предприеманите от мен действия във връзка с разглеждания казус ще  обявявам публично.

За мен са важни възстановяването на нормалния учебен процес в Медицински факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, както и намирането на най-доброто и дългосрочно работещо решение за създаването на Национална детска болница, отговаряща на нуждите на детското здравеопазване.

Сподели в: