Върни се горе

Относно:  Относно състоянието на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ Стара Загора

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ  Г-Н ПАНЧЕВ

 

УМБАЛ „проф. д-р Ст. Киркович" АД, гр. Стара Загора е лечебно заведение, акционерно дружество със смесено държавно и общинско участие, в което капиталът е разпределен между държавата и общините от региона и като такова се управлява и представлява от ръководните си органи – съвет на директорите и изпълнителен директор. Търговските дружества са самостоятелни юридически лица и тяхното управление е въпрос на мениджърски подход и умения на избраните ръководни органи, които са длъжни с грижата на добър търговец да управляват повереното им дружество и във всички свои действия да се ръководят в най-голяма степен от защитата на неговите интереси.

Независимо от това, в рамките на предоставените от законодателството възможности, Министерство на здравеопазването е предоставило капиталови субсидии за обновяване на материалната база и въвеждане на съвременни методи на лечение на болницата, както и субсидия по Методиката за субсидиране на лечебните заведения през 2017 г.

Голяма част от натрупаните просрочени задължения са за изминал период от време, обхващащ периода преди вливането на двете лечебни заведения МБАЛ „Проф. Стоян Киркович” АД и бившата УМБАЛ Стара Загора ЕАД. Общите задължения към момента на вливане през 2012г. са възлизали на 24 млн. лв.

От  предоставените анализи за дейността на лечебното заведение е видно, че през последните две години е налице тенденция за намаление на текущите и просрочени задължения.

В момента има наложен запор върху сметките на дружеството от страна на ЕВН „Електро-разпределение” ЕАД, Пловдив, въпреки, че от м.март 2016г. ръководството на болницата е предприело действия за намаление на задълженията към ЕВН Пловдив. Това  рефлектира крайно отрицателно върху дейността на лечебното заведение.

 

Като възможности за излизане от тази ситуация виждам следните хипотези:

  1. С разпоредбата на чл. 100, ал. 2, т. 4 от Закона за лечебните заведения законодателят е предвидил правна възможност за предоставяне на целеви субсидии за финансово оздравяване на лечебните заведения. Същата е приложима в случай, че със Закона за държавния бюджет или с общинските бюджети са одобрени  целеви средства за покриване на просрочени задължения или е налице друга нормативна уредба, допускаща това. За реализиране на посочената хипотеза е необходимо, съгласувано с министъра на финансите, в Закона за държавния бюджет на Република България за 2018г. да се предвидят средства за финансово оздравяване на държавни или общински лечебни заведения за болнична помощ съгласно чл. 100, ал. 2, т. 4 от Закона за лечебните заведения и съобразно относимото законодателство в областта на държавните помощи.
  2. Промяна в начина на финансиране на лечебните заведения, с цел адекватно заплащане на реално извършената от тях медицинска дейност от Национална здравноосигурителна каса.  
  3. Ангажиране на други държавни органи, в т.ч. министъра на финансите,  областния управител на област Стара Загора, както и останалите акционери в дружеството.

 

Здравеопазването е един от приоритетните сектори на правителството, за който чрез държавния бюджет се отделят ресурси за изпълнението на целите и задачите на здравната реформа. Разбира се, обективните икономически реалности и възможностите на държавата не покриват напълно потребностите, но също така е вярно, че дори да има повече пари, при липсата на добър мениджмънт, на прозрачност в действията на различните органи и структури в системата, без приоритизиране на дейностите и оптимизирането на системата, без усъвършенстване на модела на финансиране и контрол на всички нива в системата, няма да могат да се преодолеят проблемите в здравеопазването. В решаването на тези проблеми са насочени  усилията на Министерство на здравеопазването. Една от основните цели на здравната реформа е преструктурирането на болничната мрежа и нейното ефективно използване, което да доведе до оптимизиране на разходите по поддържането й. В тази връзка и в изпълнение на приетото решение от 09.06.2017 г. на народните представители, съм предприел действия по изготвяне на единни стандарти за управление на държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и механизми за контрол по тяхното изпълнение. Създаването на такива механизми ще даде възможност на управителните органи на болниците да упражняват реални мениджърски компетентности и съответно отговорности по финансовото управление на дружествата, което да бъде насочено и към икономия на ресурсите и тяхното ефективно използване.

Уверявам Ви, че ръководството на Министерството на здравеопазването активно работи в посока намиране на законосъобразен вариант за преодоляване на общата задлъжнялост на държавните и общинските болници, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

Сподели в: