Върни се горе

ОТНОСНО: Приети от Надзорния съвет Правила за условията и реда за прилагане на чл.4, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за бюджета на НЗОК за 2017г.

 

УВАЖАЕМИ  Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ПАПАШИМОВ И Г-Н ГЕНОВ,

 

На заседание на Надзорния съвет на НЗОК от 20.06.2017 г. е приета информацията за изплатените средства и разпределението по лечебни заведения и РЗОК на средствата за БМП, за лекарствени продукти в БМП и за медицински изделия в БМП.

В изчислението за разпределение на средствата е включена постъпилата в информационната система на НЗОК от лечебните заведения за болнична помощ, отчетена, но незаплатена от НЗОК дейност за БМП в  периода от м. април 2016 г. до м. май 2017 г.

По този начин се формира общ размер на извършените, отчетените  и заплатени средства от лечебните заведения за болнична помощ, на основата на който се определя относителният дял на всяко лечебно заведение в структурата на общите разходи за дейностите в БМП.

Този относителен дял формира средствата на всяко лечебно заведение в рамките на определените разходни тавани за дейностите по приложение 1, 2 и 3 от Правилата  за периода м. юли – м. декември 2017 г. касово, така че общия годишен размер на разходите за всички дейности (КП/КПр/АПр) за болнична медицинска помощ за 2017 г. да е в размер на 1 676 млн. лв.

На същото заседание от 20.06.2017 г. Надзорния съвет на НЗОК определели за РЗОК и изпълнителите на БМП за централизираните плащания на дейности в болничната помощ, за онкологични лекарства, както и за медицински изделия в болничната помощ индикативни стойности на разходите, като принципите на определяне на средствата е на база отчетената дейност за аналогичен 14 месечен период април 2016 г. – май 2017 г.

За тези дейности, определени от Надзорния съвет  на НЗОК с индикативни стойности и, които се заплащат от средствата на Централно управление на НЗОК се фактурира цялата отчетена и потвърдена в информационната система на НЗОК дейност от изпълнителите на БМП.

В случай, че при прилагане на месечния анализ  от РЗОК за отчетената дейност се установи рязко нарастване на стойностите над утвърдените от Надзорния съвет на НЗОК индикативни стойности – цялата дейност се заплаща, като отчетената над индикативните стойности подлежи на проверка от контролните органи на РЗОК/НЗОК, с изключение на дейностите за раждане, неонатология и хемодиализа.

За резултатите от проверките се докладва ежемесечно на Надзорния съвет на НЗОК и се правят  конкретни предложения за предприемане на действия.

При недостигане на определените стойности от конкретен изпълнител в едно тримесечие, същите не могат да се прехвърлят за следващото тримесечие.

 Икономиите се централизират на ниво НЗОК и се докладват на Надзорния съвет  на НЗОК. При заявка от лечебно заведение реализираните икономии за предходното тримесечие могат да се прехвърлят и през следващо тримесечие, но след анализ на причините и одобрение от Надзорния съвет на НЗОК, въз основа на мотивирани предложения от ръководителите на лечебните заведения, чрез директорите на РЗОК.

Сподели в: