Върни се горе

Относно: Безлимитно финансиране на процедури за асистирана репродукция

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЧЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Един от приоритетите на правителството е осигуряване на по-добър достъп на двойките с репродуктивни проблеми до методите на асистираната репродукция, за които държавата осигурява финансиране чрез Центъра за асистирана репродукция.

Първата стъпка в тази насока, която правителството предприе в началото на мандата е промяната на Постановление    № 374 на Министерски съвет от 2016 г., обнародвана в Държавен вестник, брой 41 от 23 май 2017 г. С нея се дава възможност при изчерпване на средствата за дейности по асистирана репродукция, утвърдени по бюджета на Министерството на здравеопазването, министърът на здравеопазването да предприема действия за осигуряване на допълнителни средства за тези дейности чрез вътрешнокомпенсирани промени или чрез одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за сметка на централния бюджет. По този начин се гарантира пълното финансиране на дейностите, заплащани от Центъра за асистирана репродукция.

За да се вземат най-правилните решения във връзка с необходимите промени в нормативната уредба, касаещи дейностите по асистирана репродукция и тяхното финансиране  със Заповед № РД-02-66 от 30.05.2017 г. бе създадена работна група, в която бяха включени изявени специалисти в областта на асистираните репродуктивни технологии, представители на фондация „Искам бебе“, експерти от Центъра за асистирана репродукция и Министерство на здравеопазването със задача да изготви проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция.

Работната група проведе две заседания, на които бяха обсъдени внесените предложения за изменение на нормативния акт, изготви и внесе за обсъждане в Ръководството на МЗ доклад.

Предложения за промени :

1. Годишният бюджет на ЦАР да се увеличи , което от една страна би скъсило значително периода на изчакване (сега над 9-10 месеца) за връчване на изготвените заповеди за финансиране, а от друга - ще   увеличr  обхвата на дейностиje по асистирана репродукция.

2. Пациентите да имат право на още един финансиран от ЦАР цикъл, т.е. да имат право на общо 4 финансирани опита.

 3. Центърът за асистирана репродукция да финансира трансферите със замразени ембриони, които са били криоконсервирани при предходни, финансирани от ЦАР опити, което ще увеличи двукратно възможния брой ембриотрансфери, заплащани от фонда. До момента се заплащаше само един ембриотрансфер на стимулация.

4. Да бъде въведено електронно отчитане в реално време чрез използване на съвременни информационни технологии. 

 5. Прецизиране на документите, с които се доказва медицинската индикация

6. Прецизиране на критериите за доказване на яйчников резерв, като се въвежда утвърден и научно доказан показател, а именно анти-Мюлеров хормон

7. Прецизиране на критериите за нормоспермия според последното ръководство на Световната здравна организация.

8. Въвеждане на нова контраиндикация за асистирана репродукция, а именно азооспермия на партньора.

9. Оптимизиране на контрола от страна на ЦАР чрез въвеждане на изискване при нарушения, свързани с отчитането на лекарствените продукти и медицинските дейности, които се финансират по реда на Правилника, директорът на центъра да изисква от лечебното заведение възстановяване на заплатената сума за съответната процедура изцяло или отчасти в зависимост от нарушението, което се включва в договора.

10. Към документите за сключване на договор с ЦАР да се прилага и ценоразписът на лечебното заведение за останалите дейности, свързани с асистираната репродукция с цел информираност на пациентите.

11. Въвеждане на изискване на всяко свое заседание Комисията да определя датата на следващото заседание, но не по – късно от един месец от предходното, както и да разглежда всички заявления, постъпили между двете заседания.

12. Въвеждане на изискване за отстраняване на непълноти и неточности в подадените от заявителите документи в определен от директора на ЦАР срок и процедурата по разглеждане да се прекратява при неотстраняването им..

13. Отпадане на изискването заявителите да посочват своето семейно положение.

14. Въвеждане на изискване заповедите да се получават от заявителите в срок до три месеца от крайния срок, в който ЦАР е обявил на своята интернет страница срока за връчване на съответната заповед.

15. Укрепване на административния капацитет чрез увеличаване на щатната численост и подпомагане от администрацията на МЗ.

16. В състава на комисията, която разглежда медицинската документация на заявителите, да се включи и специалист по образна диагностика.

Има и други предложения, които:

  • Касаят забраната за доплащане от лицето, одобрено за дейности по асистирана репродукция, над отпуснатата парична сума.
  • ЦАР да сключва договори само с лечебни заведения, които през последната година са извършили най-малко 100 процедури.
  • На интренет страницата на ЦАР да се публикува информация за успеваемостта на всяко лечебно заведение
  • ЦАР да сключва договори само със лечебни заведения, в които има най-малко двама лекари и двама ембриолози – касае промяна в медицинския стандарт за асистирана репродукция .
  • При липса на дейност повече от шест месеца на лечебното заведение – да се прекратява договора.

 

Всички предложения са обсъдени от ръководството на министерството. Приетите от тях налагат промяна в няколко нормативни документа: Постановление № 25 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на Център за асистирана репродукция, Правилника на ЦАР и медицинския стандарт за асистирана репродукция.

Промените в Правилника на ЦАР ще бъдат предложени за обществено обсъждане на интернет страницата на МЗ и на портала за обществени консултации към Министерски съвет след промяна в Постановление № 25 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на Център за асистирана репродукция.

Сподели в: