Върни се горе

Относно: Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ и ПУЛС 2 по ОП „Развитие на човешките ресурси“       

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

По Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.,  Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ се предвижда  изпълнението на голям инвестиционен проект, свързан с обновяване и модернизация на сградния фонд и оборудването в системата на спешната помощ на територията на цялата страна с общ бюджет 163 502 132,68 лева.

В тази връзка бяха предприети поредица от действия по предварителната подготовка на инвестиционния проект. Подготовката на проектното предложение е в съответствие с приоритетите на Националната програма за развитие „България 2020“, Националната програма за реформи, Националната здравна стратегия 2020 г., Плана за действие към нея и Концепцията за развитие на спешната медицинска помощ в България, която очертава необходимите действия за подобряване на работата на системата и за осигуряване на нейната устойчивост.

 Дейностите ще обхванат спешните отделения на 34 лечебни заведения, 27 центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) и разкритите към тях 204 филиали и изнесени екипи за спешна медицинска помощ (ФСМП). С цел гарантиране прозрачност и ефикасност на подготовката и представянето на проектното предложение в процеса бе включен и JASPERS като наблюдател и консултант.

Проведена бе процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител за подготовка на проектно предложение за кандидатстване с голям инвестиционен проект за подкрепа на спешната медицинска помощ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020” и бе избран изпълнител - ДЗЗД „Регионална здравна инфраструктура“. Изпълнителят, въз основа на сключеният договор №РД-11-278/17.08.2016 г., следва да подготви проектно предложение, както и да извърши всички други дейности, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка, необходими за кандидатстване с голям инвестиционен проект.

На проведеното на 28 Април 2017 г. осмо заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж” (ОПРР) 2014-2020 г., е потвърдено, че по отношение на Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 г., срокът за подаване на проектно предложение от Министерство на здравеопазването е променен от месец септември 2017г., на месец декември 2017 г.

Това се налага  предвид промените, които трябва да се случат в сектор Здравеопазване и по-конкретно политиките, които следва да се реализират по отношение на спешната медицинска помощ.

Всички изготвени документи следва да бъдат съгласувани с JASPERS - консултант оказващ техническа помощ по подготовката на проектното предложение.

За проследяване напредъка и ускоряване на подготовката на проектното предложение е сформирана междуведомствена работна група (направляваща група) от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на здравеопазването и Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“. Изготвена е и приета Пътна карта за подготовката на проекта, в която са разписани детайлно предстоящите за изпълнение дейности, отговорните институции, както и срок за осъществяването им.

След подаване на проектното предложение в гореспоменатия срок от страна на Министерство на здравеопазването, същото подлежи на оценка от Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, както и от Европейската комисия.

На 28.02.2017г. с подписването на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Министерството на здравеопазването и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. стартира изпълнението и на проект BG05М9ОP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“.

Бюджетът на проекта е 7 млн. лв., 100 % безвъзмездна помощ за Министерството на здравеопазването и срок на изпълнение до 31.12.2019 г.

Основна цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез извършване на инвестиции в човешкия капитал. В изпълнение на дейностите ще бъде изграден и оборудван Национален център за продължаващо обучение на работещите в системата на спешната медицинска помощ, с което ще се изпълни и Постановление на Министерски съвет № 239 от 13.09.2016 г., както и ще бъдат организирани и проведени обучения – първоначално, периодични и продължаващи за служителите от ЦСМП, ФСМП и спешните приемни отделения.

Към настоящия момент се изпълняват подготвителни дейности, които са базата за постигането на основната цел на проекта и включват извършване на анализ на нуждата от обучение, разработване на методика и програми за първоначално, периодично и продължително обучение на всички категории персонал от системата на спешната помощ, както и разработване и въвеждане на методики за периодична оценка на квалификацията и професионалните умения в спешната медицинска помощ.

В процес на подготовка за обявяване са и всички процедури за възлагане на реализирането на дейности на външни изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки.

Визията и общите стратегически цели в областта на спешната медицинска помощ са дефинирани в Концепция за развитието на спешна медицинска помощ в Република България, приета с Решение на Министерски съвет № 789 от 28 ноември 2014 г. 

Същата е изцяло съобразена с целите и приоритетите на Националната здравна стратегия 2020, приета с Решение на Народното събрание от 17.12.2015 г.

Сподели в: