Върни се горе

Относно: Изпълнение на проекти за модернизация и обучение в спешна медицинска помощ и цялостна стратегия за развитието на спешната медицинска помощ.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

На 28.02.2017г. с подписването на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Министерството на здравеопазването и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. стартира изпълнението на проект BG05М9ОP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“.

Бюджетът на проекта е 7 млн. лв., 100 % безвъзмездна помощ за Министерството на здравеопазването и срок на изпълнение до 31.12.2019 г.

Основна цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез извършване на инвестиции в човешкия капитал. В изпълнение на дейностите ще бъде изграден и оборудван Национален център за продължаващо обучение на работещите в системата на спешната медицинска помощ, с което ще се изпълни и Постановление на Министерски съвет № 239 от 13.09.2016 г., както и ще бъдат организирани и проведени обучения – първоначално, периодични и продължаващи за служителите от ЦСМП, ФСМП и спешните приемни отделения.

Към настоящия момент се изпълняват подготвителни дейности, които са базата за постигането на основната цел на проекта и включват извършване на анализ на нуждата от обучение, разработване на методика и програми за първоначално, периодично и продължително обучение на всички категории персонал от системата на спешната помощ, както и разработване и въвеждане на методики за периодична оценка на квалификацията и професионалните умения в спешната медицинска помощ.

В процес на подготовка за обявяване са и всички процедури за възлагане на реализирането на дейности на външни изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки.

Във връзка с реализирането на проект за модернизиране на системата за спешна медицинска помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” (ОПРР) 2014-2020 г., Министерство на здравеопазването е в процес на подготовка на проектно предложение.

На проведеното на 28 Април 2017 г. осмо заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж” (ОПРР) 2014-2020 г., е потвърдено, че по отношение на Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 г., срокът за подаване на проектно предложение от Министерство на здравеопазването е променен от месец септември 2017 г. на месец декември 2017 г. Това се налага предвид промените, които трябва да се случат в сектор Здравеопазване и по-конкретно политиките, които следва да се реализират по отношение на спешната медицинска помощ. В допълнение Ви информирам, че всички изготвени документи следва да бъдат съгласувани с JASPERS, консултант оказващ техническа помощ по подготовката на проектното предложение.

Визията и общите стратегически цели в областта на спешната медицинска помощ са дефинирани в Концепция за развитието на спешна медицинска помощ в Република България, приета с Решение на Министерски съвет № 789 от 28 ноември 2014 г.  

Същата е изцяло съобразена с целите и приоритетите на Националната здравна стратегия 2020, приета с Решение на Народното събрание от 17.12.2015 г.

Сподели в: