Върни се горе

ОТНОСНО: Системата за пръстова идентификация, изведена от експлоатация на 7 април 2017 година

 

УВАЖАЕМИ  Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ  ПРОФ. ХРИСТОВ,

 

С Решение № РД-НС-04-3 от 21.01.2016 година на Надзорния съвет на Национална здравноосигурителна каса е приета Инвестиционна програма на Национална здравноосигурителна каса за 2016 година. Съгласно Раздел III, т.8 от Инвестиционната програма по бюджетен параграф 53-00 “Придобиване на нематериални активи“ са утвърдени средства за закупуване на регистрационна система за здравноосигурителни събития при изпълнителите на медицинска помощ чрез биометрични идентификатори на пациентите  в размер на  480 000,00 лева.

В изпълнение на Раздел III, т.8 от Решение № РД-НС-04-3 от 21.01.2016 година на Надзорния съвет на Национална здравноосигурителна каса е проведена процедура за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки. След приключване на процедурата е сключен договор с предмет: „Разработка и внедряване на регистрационна система за здравноосигурителни събития при изпълнителите на медицинска помощ чрез биометрични идентификатори на пациентите“ на стойност 477 600,00 лева. След приключване на договора  и приемане на извършената дейност съгласно предмета на договора, е изплатена  сумата в размер на 477 600,00.

Разходваните средства са отразени в отчета за касово изпълнение на бюджета на Национална здравноосигурителна каса към 31.12.2016 година по бюджетен параграф 53-00 “Придобиване на нематериални активи“ от Единната бюджетна класификация.

Придобитият нематериален дълготраен актив е отразен по баланса на Национална здравноосигурителна каса към 31.12.2016 година по счетоводна сметка 2101 „Програмни продукти и лицензи за програмни продукти“ от Сметкоплана на бюджетните организации.

Други разходи, свързани с разработване, внедряване и поддръжка на системата за пръстова идентификация не са извършвани от Национална здравноосигурителна каса.

Размерът на изразходваните средства за закупуването на чекиращи устройства от лечебните заведения за болничната помощ с държавно участие /без тези по чл.5 от ЗЛЗ/ и без Общинските болници е   264 943.60 лева +  100 508.38 лева разходвани средства за съпътстващо оборудване или общо  365 451.98 лева.

Към настоящият момент няма заведени дела от лечебните заведения за болнична помощ заведения срещу Национална здравноосигурителна каса  във връзка с възстановяване на средства за закупуване на чекиращи устройства. 

Сподели в: