Върни се горе

Относно: Създалата се кадрова криза в Карловската многопрофилна болница

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЧЕВ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИТКОВА,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Във връзка с поставения въпрос относно масово напускане на медицински сестри от Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Киро Попов” ЕООД – гр. Карлово поради ниско заплащане, Ви предоставям следната информация:

Лечебното заведение МБАЛ „Д-р Киро Попов” – Карлово” ЕООД е търговско дружество със 100 % общинско участие в капитала, с едноличен собственик – община Карлово. Като такова в правомощията на органите му за управление е компетентността по формирането на работните заплати на работниците и служителите му. Предвид това становище по отношение на създалата се ситуация и бъдещето на лечебното заведение би могъл да изрази Общински съвет Карлово, в качеството му на упражняващ правата на собственика.

Министерството на здравеопазването извършва финансиране на лечебни заведения за болнична помощ, съгласно утвърдената Методика за субсидиране на лечебните заведения през 2017г. По реда на тази методика от началото на годината на МБАЛ „Д-р Киро Попов” – Карлово” ЕООД са преведени средства в размер на 45 693,00 лв.

Бих искал да отбележа, че медицинските сестри са най-голямата професионална група на работната сила в здравеопазването и имат важна роля в осигуряването на достъп и по-добро качество на здравните услуги. Налице е обаче тревожна тенденция много медицински сестри, поради неудовлетвореност, да изоставят професията си или да предпочетат да я упражняват в чужбина. За преодоляването на тази тенденция са необходими съвместните усилия на държавните институции, на работодателите, на останалите медицински специалисти, на медиите и на обществото като цяло.

Министерството на здравеопазването ежегодно предлага на Министерство на образованието и науката максимално увеличаване броя на студентите по специалност „медицинска сестра” в рамките на капацитета на висшите училища с цел доближаване на оптималното съотношение на лекари и медицински сестри. Също така сме създали привлекателни условия за специализация на медицинските сестри по 15 специалности с цел осигуряване на професионалното им развитие.

Ключова роля за привличане и задържане на медицинските сестри в професията имат работодателите, които следва да осигурят адекватно възнаграждение, по-добри условия на труд и подкрепа на професионалното развитие на медицинските сестри през цялата им кариера. Освен това от съществено значение е колегиалното отношение на останалите медицински специалисти към медицинските сестри, както и достойното представяне на професията от медиите в обществото.

В заключение бих искал да обърна внимание, че целта трябва да бъде установяване и прилагане на високо ефикасни и ефективни механизми за привличане, задържане и подкрепа на медицинските сестри в страната, което е комплексен надинституционален проблем (не е само проблем на Министерството на здравеопазването) и като такъв изисква полагането на съвместни усилия на различни институции и на обществото като цяло.

Сподели в: