Върни се горе

Оносно: Питане относно доизграждането на новата болница в Ямбол

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ВИГЕНИН,

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ПЕНЕВ,

 

Във връзка с Ваше питане относно възможността за финансово обезпечаване на довършване на обект: „Нов болничен комплекс“, Ви уведомявам следното:

С договор за дарение на недвижим имот – частна общинска собственост от 20.05.2012г. община Ямбол дарява на Министерство на здравеопазването правото на собственост на 5 сгради, намиращи се в гр. Ямбол, ж.к. „Д-р Д. Дончев“ представляващи „Нов болничен комплекс“: сграда – хирургичен блок, сграда – операционен блок, сграда със специално предназначение – естакада, сграда за медицински газове и сграда трафопост, всичките на етап „груб строеж“. Имотът е апортиран в капитала на МБАЛ „Св. Панталеймон“ АД, гр. Ямбол с РМС № 957 от 16 ноември 2012г.

 „Нов болничен комплекс“ е планиран за разкриване на 400 болнични легла. През 2015г. в МБАЛ „Св. Панталеймон“ АД, Ямбол средногодишния брой легла е 272, а през 2016г. този брой е 267.

Сградният фонд на лечебното заведение е от павилионен тип. Състои се от 38 сгради с обща РЗП от 21 354кв. м. Следва да се отбележи, че лечебните заведения от павилионен тип в страната не са малко. Такива са болниците МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин, МБАЛ Благоевград АД, МБАЛ Хасково АД, МБАЛ Пазарджик АД и др.

През 2012г. Министерство на здравеопазването с осигурило по бюджета си за капиталови разходи 1 500 000лв., за изпълнение на горепосочения обект, с договори № РД-31-220/06.12.2012г. и №РД-31-378/20.12.2012г.

През 2013г. лечебното заведение е представило в министерството количествено-стойностни сметки /КСС/, на дейностите необходими за довършване на обекта, които възлизат на 12 413 758лв., с вкл. ДДС. В КСС не  включват следните части:

  • Медицински газове и технология;
  • Подвижно оборудване и обзавеждане (легла, шкафове, маси, столове);
  • Медицинска апаратура и оборудване, вкл. оборудване на клинични лаборатории.

След разглеждане на отправеното искане за финансиране и в отговор  до лечебното заведение тогавашният министър на здравеопазването д-р Таня Андреева, е предложила като вариант за реализацията на проекта финансирането от външни източници, напр. публично – частно партньорство и строителството на обекта е преустановено с Акт образец 10.

Следва да се отбележи, че размерът на средствата за капиталови разходи от държавния бюджет, определени за Министерство на здравеопазването, през 2015 и 2016г., както и за 2017г. са по 15 000 000лв. за всяка година. Поемането на задължение за финансовото осигуряване на проекта ще ангажира на практика почти напълно бюджета на Министерство на здравеопазването за капиталови разходи за период от две последователни години.

При вземане на решение от Ръководството на МЗ за довършване на строежа като възможни се очертават следните варианти:

  • Целево финансиране, осигурено с постановление на Министерски съвет – ако се приеме националното значение от реализацията на този проект;
  • Осигуряването на финансиране от външни източници под формата на публично–частно партньорство;
  • Финансиране на доизграждането на новия болничен комплекс на етапи. Предвид големия размер на необходимите средства и възможностите за усвояване в рамките на една година е възможно финансирането да се извършва на траншове в продължение на няколко години, съобразно възможностите на бюджета за капиталови разходи на министерството.
Сподели в: