Върни се горе

Относно: финансовото състояние на „МБАЛ- Шумен“ АД.

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

 

По повод на постъпил по реда на чл.96, ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в Министерството на здравеопазването въпрос относно „финансовото състояние на „МБАЛ- Шумен“ АД Ви уведомявам следното:

Съгласно представения в Министерството на здравеопазването Годишен финансов отчет и доклад за дейността за 2016г. на „МБАЛ - Шумен” АД, гр. Шумен, заверен от независим регистриран одитор към 31.12.2016г. лечебното заведение регистрира негативен текущ финансов резултат – загуба от -1 540 хил. лв. Сравнено с регистрираната за 2015г. текуща загуба от -610 хил. лв. /преизчислена/, би могло да се обобщи, че през 2016г. се наблюдава запазване на тенденцията от предходната година към отчитане на текуща загуба, като нейният размер е увеличен като абсолютна стойност с 930 хил. лв. спрямо 31.12.2015г. Общо финансовият резултат към 31.12.2016г., отчитащ влиянието на натрупаните загуби от минали години, е негативен, а именно: загуба от -2 247 хил. лв. Към 31.12.2016г. внесеният записан капитал на „МБАЛ - Шумен” АД е в размер на 6 907 хил. лв. и остава без изменение спрямо предходните две финансови години. Общо резервите на дружеството към 31.12.2016г. също остават без изменение спрямо 2015г. и са в размер на 958 хил. лв., като от тях законовите резерви, капитализирани от печалбата са в размер на 69 хил. лв., а допълнителни резерви са в размер на 889 хил. лв. Общо собственият капитал на дружеството към 31.12.2016г. е в размер на 5 618 хил. лв., като намалението спрямо предходния отчетен период е с 1 540 хил. лв. (общо собственият капитал към 31.12.2015г. е 7 158 хил. лв. /преизчислен/). За разлика от предходната година, размерът на собствения капитал на дружеството към 31.12.2016г. е под размера на записания капитал, което е следствие от реализираните текущи загуби за 2015г. и 2016г.

При търговските задължения и получени аванси на дружеството през 2016г. (917 хил. лв.) е отчетено слабо намаление с 42 хил. лв. (или с 4,38 %) спрямо 2015г., предвид намалението при задълженията към доставчици с 47 хил. лв. спрямо предходната година. Задълженията към персонала и за социално осигуряване през 2016г. (1 129 хил. лв.) са увеличени с 338 хил. лв. спрямо предходната година, което е следствие от увеличението на начисленията за възнаграждения – със 115 хил. лв. повече спрямо 2015г., нарастването на начисленията за неползван годишен платен отпуск – със 178 хил. лв. повече спрямо 2015г., както и на увеличените задължения към социално осигуряване – с 45 хил. лв. повече спрямо 2015г. За разлика от предходния отчетен период, през текущата 2016г. е отчетено наличие на просрочени задължения към доставчици на лекарствени продукти, достигащи размер от 279 хил. лв.

 

Относно въпросът Ви, касаещ дейността на лечебното заведение в гр. Нови Пазар Ви уведомявам следното:

„МБАЛ – Шумен“ АД, гр. Шумен осъществява дейност, съгласно Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ – 125/ 06.04.2016 г., издадено от министъра на здравеопазването по реда на Закона за лечебните заведения, на два адреса: в гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63 и в гр. Нови пазар, ул. „Христо Ботев“ № 22.

На „МБАЛ – Шумен“ АД, гр. Шумен са разрешени за осъществяване 36 (тридесет и шест) медицински специалности по 9 (девет) регламентирани дейности, съгласно чл. 19, ал. 1 от ЗЛЗ, включително диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ; родилна помощ; рехабилитация; диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения; вземане и експертиза на органи /откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност/ и предоставянето им за трансплантация; диспансеризация и т.н.

В утвърдения от изпълнителния директор към момента на издаденото разрешение за дейност Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на „МБАЛ – Шумен“ АД, гр. Шумен, стационарният блок на адреса в гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63 е с 355 легла, разпределени в 18 (осемнадесет) отделения по разрешените медицински специалности, а на адреса в гр. Нови пазар, ул. „Христо Ботев“ № 22 са разкрити 66 легла, разпределени в 5 (пет) отделения по съответни медицински специалности.

Разрешението за извършване на дейност на два адреса е свързано с извършеното обединението на дейността чрез сключен договор за наем на обособена част от търговско предприятие. Съгласно същия дружеството «МБАЛ – Шумен» АД наема част от търговското предприятие «МБАЛ Д-р Добри Беров» ЕООД, гр. Нови пазар и осъществява дейност на два адреса: в гр. Шумен и в гр. Нови пазар. С този договор трудовите правоотношения на работещите преминават от наемодателя към наемателя по чл. 123а от КТ, а медицинските дейности продължават да се осъществяват на адреса на наемодателя в същия вид и обем. Актуализирани са правилниците за устройството дейността и вътрешния ред на болничния комплекс и на съответните структури, които обединяват дейността си. Актуализирано е щатното разписание, чрез обединяване на щатните разписания на съответните структури от двете болници, които обединяват дейността си. Разписани са клинични протоколи за организацията на лечебно-диагостичния процес, осигуряването на непрекъснатост и последователност при оказването на болнична помощ, консултативната помощ, провеждането на главни визитации, приема и изписването на болните, документооборота, отчитането на дейността към РЗОК и към МЗ, транспорта и логистиката между структурите, извършващи дейност на двата адреса.

Обединяването на дейността на двете болници има за цел редуциране административните разходи, оптимизиране дейността по оказване на болнична медицинска помощ и запазване достъпа на гражданите от периферията на областта до качествена и навременна болнична помощ, при съществуващ риск от преустановяване дейността на клиничните структури в гр. Нови пазар, поради недостиг на медицински специалисти и финансов ресурс за обезпечаване на текущите разходи. Обединяването на дейността е последвано от преструктуриране и профилиране на потоците от пациенти.

В Министерство на здравеопазването е получено уведомително писмо от изпълнителния директор на „МБАЛ – Шумен“ АД, гр. Шумен, с което по реда на чл.50, ал.1 от Закона за лечебните заведения ни информира за временно преустановяване на дейността на Второ хирургично отделение и Микробиологична лаборатория на адреса в гр. Нови пазар, ул. „Христо Ботев“ № 22, считано от 01.05.2017 г. По този повод следва да се има предвид, че съгласно чл. 50, ал. 2 от Закона за лечебните заведения, промени във вписаните в разрешението обстоятелства се правят по реда на чл. 46, ал. 2 и 3 и чл. 47 от Закона за лечебните заведения, като се представят документи относно промяната и такива, чиито срок на валидност е изтекъл, придружени с декларация за липсата на промяна във всички останали документи и обстоятелства.

В Министерство на здравеопазването не са подавани документи по реда на Закона за лечебните заведения за промяна в обстоятелствата по издаденото Разрешение за осъществяване на лечебна дейност на „МБАЛ – Шумен“ АД, гр. Шумен, включително не са заявявани за закриване структури в лечебното заведение.

Съгласно представена от лечебното заведение информация до 01.05.2017г. на адреса в гр. Нови пазар в хирургичното отделение са функционирали 4 легла за активно лечение и 2 легла за продължително лечение. Персоналът се е състоял от двама лекари на основен трудов договор, трима лекари на по 0,25 щатни длъжности; две анестезиологични медицински сестри, две операционни медицински сестри и две медицински сестри на основен трудов договор; три медицински сестри на по 0.25 щатни длъжности и две медицински сестри на по 0,5 щатни длъжности и 0,75 вакантна длъжност за медицинска сестра; една операционна санитарка и пет санитари. За обезпечаване потребностите на населението от хирургична помощ (работа по амбулаторни процедури, консултативна помощ към ЦСМП и насочване на пациентите към отделението на адреса в гр. Шумен) в диагностично консултативният блок на адреса на дейност в Нови пазар продължава да функционира хирургичния кабинет, в който към този момент работят двама хирурзи и две медицински сестри. Тези лекари и сестри поемат и разположение в извънработно време. Част от персонала е насочен към други отделения на местата на работещи пенсионери, които са освободени. Икономията от средства от прилагане на мярката ще бъде около 123 хил. лв. за периода до края на годината, а за следващия едногодишен период на програмата – 148 хил. лв.

В лабораторията по микробиология на адреса на дейност в гр. Нови пазар до 01.05.2017г. са работили двама лекари, един  медицински лаборант и един санитар. Изследванията на пациентите от отделенията за вътрешни болести, нервни болести и физикална и рехабилитационна медицина са поети от структурата в гр. Шумен, като е осигурен специализиран транспорт. Медицинските стандарти по тези специалности изискват наличие на лаборатория по микробиология на територията на областта. Извършва се икономия на разходи за заплати, издръжка и за извършване на външен контрол на лабораторията. Тези разходи на структурата в Нови пазар за една година са в размер на 50 хил. лв., като в периода на програмата се предвижда икономия на средства в размер на 44 хил. лв.

В заключение следва да се има предвид, че с нормативно установените функции на министъра на здравеопазването да ръководи националната система за здравеопазване и да осъществява методическо ръководство и контрол на медицинската дейност на лечебните заведения чрез компетентните контролни органи на Министерство на здравеопазването, се постига баланс и максимална защита на интересите и предоставяне на качествено медицинско обслужване на населението.

Сподели в: