Върни се горе

Относно:  Изпълнение на т.18 от Решение РД-НС-04-77/21.06.2016година на Надзорния съвет на НЗОК

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ Г-Н СВИЛЕНСКИ И Г-Н ПРОДАНОВ,

 

Съгласно чл. 15, ал.1, т.11 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/, Надзорния съвет на НЗОК определя изискванията за заемане на длъжността „Директор на РЗОК“ и приема Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Директор на РЗОК“.

 Съгласно разпоредбата на чл.19, ал.7, т.11 от ЗЗО, Управителят на НЗОК обявява и провежда конкурс за заемане на длъжността „Директор на РЗОК“, в съответствие с изискванията и правилата, като сключва, изменя и прекратява трудовите договори с директорите на РЗОК.

В съответствие с чл.107а,  чл.96, ал.1, ал.2, ал.3 и чл.67, ал.1, т.2 от Кодекса на труда и чл.37, ал.2 от Правилник за устройството и дейността на НЗОК /ПУДНЗОК/ е възникнало, след проведен конкурс, трудово правоотношение за длъжността директор на РЗОК – София- град за срок от 4 години с д-р Биляна Пенева, считано от 14.03.2016г.

На заседание на Надзорния съвет на НЗОК, проведено на      21 юни 2016 г. е взето решение № РД - НС-04-77/21.06.2016 г., с което се „Възлага на Управителя на НЗОК да освободи от длъжност директора на РЗОК София-град“.

Правомощията на Надзорния съвет на НЗОК са изчерпателно изброени в ЗЗО и ПУДНЗОК. Сред тях няма разписани  задължения за назначаване и/или освобождаване  от длъжност  „Директор на РЗОК“.

В този смисъл Надзорния съвет може да прави само предложения за оптимизиране дейността на съответния директор на РЗОК, но не и да приема решения за неговото освобождаване.

Управителят на НЗОК не е констатирал нарушения  на трудовите задължения на директора на РЗОК-София град, тежестта на които да доведат до освобождаването й от заеманата длъжност.

Решение № РД - НС-04-77/21.06.2016 г. на НС на НЗОК, с което се възлага на Управителя на НЗОК да освободи от лъжност директора на РЗОК-София град е немотивирано и няма посочен срок за изпълнение.

Предвид гореизложеното, в правомощията на Управителя на НЗОК е да направи преценка относно освобождаването на д-р Биляна Пенева от длъжност  „Директор на РЗОК- София град“.

Сподели в: