Върни се горе

Относно: Политиката на правителството за намаляване на задълженията на държавните и общинските болници

 

Уважаеми господин председател,

Уважаеми г-жо Янкова, г-жо Сидорова и д-р Тасков,

Уважаеми госпожи и господа народни представители,                                                              

    У

     

Един от основните приоритети в Министерството на здравеопазването е предприемането на спешни мерки за стабилизиране на финансовото състояние на лечебните заведения за болнична помощ, чрез постигане на по-добро финансово управление и подобряване на контрола в разходването на публичните средства за здравеопазване.

С тази цел още от началото на 2018 г.  започна разработването и въвеждане на стандарти за финансово управление на болниците, като за държавните болници стандартите бяха въведени през месец май 2018 г.

След приемането на Наредба № 5/2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове, Министерството на здравеопазването започна официално да събира информация за задълженията от всички държавни и общински болници.

Съгласно отчетните данни за първото шестмесечие на 2020 г. общите задължения на държавните лечебни заведения за болнична помощ са в размер на 529 677 хил. лв., от които просрочени - 129 892 хил. лв. Общите задължения на лечебните заведения, с преобладаваща общинска собственост на капитала са в размер на 149 917 хил. лв., като от тях просрочените са 32 328 хил. лв.

Следва да се подчертае, че пандемията COVID-19 постави лечебните заведения пред сериозни предизвикателства, вкл. и финансови. Необходимостта от създаване на условия за изолация и лечение на пациентите с коронавирус и предприетите противоепидемични мерки за овладяване на епидемията от началото на извънредното положение отложиха лечението на редица хронични и други заболявания, които не изискват спешност. Това от своя страна затрудни болниците да изпълнят планирания обем дейности по клинични пътеки - отчетения обем на заплащаните от НЗОК дейности от болниците през първото полугодие на 2020 г. е намалял с близо 16 на сто, в сравнение със същия период на 2019  година.

През последните месеци усилията на правителството, респ. Министерството на здравеопазването, бяха насочени основно към действия в подкрепа на болничната мрежа за справяне с развиващата се епидемична обстановка, вкл. и механизми за финансиране.

Създадоха се условия за финансово подпомагане на болниците за работа в условията на извънредно положение, чрез  анекс към Националния рамков договор 2020 – 2022 г. Заплащане по одобрената Методика за работа при неблагоприятни условия се извършва за месеците, през които на територията на страната със заповед на министъра на здравеопазването са въведени противоепидемични мерки. В НРД ясно са разписани правилата, по които се финансират лечебните заведения, като не е предвидено средствата да бъдат възстановявани от лечебните заведения или прихващани от последващи плащания.

Към болничния сектор ще бъдат насочени и значителни по размер  допълнителни финансови средства от 1 август 2020 г., като по линия на бюджета на МЗ ще бъдат увеличени средствата по Наредба 3/2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения. Част от средствата ще бъдат за лечебни заведения, които поддържат структури, в които се лекуват пациенти с инфекциозни заболявания, в това число и коронавирус, както и за  болниците в отдалечени и труднодостъпни райони, които са основно общински.

Предстои от 1 август да бъдат увеличени и цените на клиничните пътеки средно с 10 %, което  ще даде отражение върху приходите и съответно ще рефлектира и върху задълженията на държавните и общински болници.

Предвид извънредната епидемична обстановка и предстоящите увеличения както на цените на клиничните пътеки, така и на заплащането от МЗ за дейности извън задължителното здравно осигуряване, по-съществени анализи и изводи за състоянието на задълженията на държавните и общински болници могат да се направят след отчета за деветмесечието.

 

 

 

 

Сподели в: