Върни се горе

Относно: Отчет за контролната дейност на НЗОК за деветмесечието на 2018 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АЛЕКСАНДРОВ,

 

Националната здравноосигурителна каса осъществява контролна дейност по отношение на сключените договори с изпълнителите на медицинска помощ в съответствие с изискванията на Закона за здравното осигуряване, Националния рамков договор и методическите указания, регламентиращи контролната дейност.

Контролът се извърщва в три основни направления  – болнична медицинска помощ, извънболнична медицинска и  дентална помощ и предписване и отпускане на лекарствени продукти:

Контрол в болнична медицинска помощ     

През деветмесечието на 2018 г. са извършени общо 5101 броя проверки на договорни партньори за болнична медицинска помощ при  осъществени 3891 броя проверки за същия период на 2017 г., или ръст от 31,1 на сто.  Проверени са  24 452 клинични пътеки, 9195 клинични процедури и 38 218 амбулаторни процедури. Процентът на проверките, завършили с установени нарушения е 24,3% от общо извършените проверки. Прави впечатление, че броят на проверките с установени нарушения през 2018 г. е по-малък с около 5% в сравнение с 2017 г. Има намаление и на проверките с установени суми за възстановяване. Като цяло общо санкциите и сумите за възстановяване от лечебните заведения са в размер на 10 068 хил. лв., при 7 964 хил. лв. за същия период на 2017 г.

Най-често констатираните нарушения при осъществяване на проверките в лечебните заведения за болнична помощ са свързани с неизпълнение на         диагностични или терапевтични процедури, непроследени показатели с патологични отклонения, нелекуване на придружаващи заболявания, неспазени критерии за дехоспитализация и некоректно попълване на медицинска документация.

За отчетния период частично са прекратени или отказани договори по 51 клинични пътеки.

Контрол в извънболничната медицинска и дентална помощ

За периода от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г. са извършени 9 973 проверки на изпълнители на извънболнична медицинска и дентална помощ. Констатирани са нарушения при 888 от проверките, което представлява 73% от извършените съвместни и самостоятелните проверки. Проверки са извършени в 280 лечебни заведения  за ПИМП с 287 лекари. При проверките са констатирани нарушения при 251 лекари, което представлява над 87% от общо проверените. За констатираните нарушения са предвидени санкции в размер от     52 200 лв. до 155 650 лв.

За деветмесечието на 2018 г. извършените проверки, отнесени към броя сключени договори на изпълнители на дентална помощ са 68,6% средно за страната. При 6111 са установени нарушения, а при 4522 от проверките има установени суми за възстановяване. За същия период на 2017 г. при  6105 са  установени нарушения, а при 4861 от проверките има  установени суми за възстановяване проверките са установени.

За отчетния период са прекратени 20 бр. договори  с изпълнители на медицинска и дентална помощ поради влязла в сила санкция за прекратяване.

Контролна дейност по предписване и отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение

За деветмесечието са извършени 1266 общ брой проверки по предписване на лекарствени продукти за домашно лечение  от контролните органи на  РЗОК или съвместно с НЗОК, като при  голяма част от тях са  констатирани нарушения и съответно са предложени  санкции.

Контролните органи в РЗОК и НЗОК са извършили общо 2831 проверки по отпускане на лекарствени продукти в аптеки, като при 1681 проверки са открити нарушения.

Извършени са 25 проверки по договори за ветерани и военноинвалиди и военнопострадали по Закона за ветераните от войните, при които са констатирани  12 нарушения на индивидуалните договори.

Регулярните проверки по предписване и отпускане на лекарства и налагането на санкции са довели до общо намаляване на броя нарушения, което е основна цел на контролните органи. 

Най-често срещаните нарушения по предписване на лекарства са:

 - неспазване на посочените ограничения в предписването при различни индикации на Приложение №1 на Позитивния лекарствен списък;

 - дублиране на  предписанията в рамките на срока, за който са предписани лекарствените продукти, за едно МКБ;

 - изписване на повече от 3 лекарства за едно МКБ;

 - предписване на количества над регламентираните в Лекарствения списък;

 - неспазване на критериите и програмите за лечение на хронично болни.

В заключение Ви информирам, че при интерес от Ваша страна, ще Ви бъде предоставен цялостния отчет за контролната дейност на Националната здравноосигурителна каса за деветмесечието на     2018 г. , вкл. приложенията.

Сподели в: