Върни се горе

Относно: Продължаващо нарастване на дълговете на българските болници          

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ДОЦ. ЙОРДАНОВ и д-р ТИМЧЕВ,

През последните години Финансовото състояние на държавните и общински болници и по-конкретно задълженията показват тенденция на увеличение и са повод за предприемане през 2018-та година на последователни и системни действия от страна на Министерството на здравеопазването в посока на  тяхното задържане и намаляване.

Ръководството на МЗ е съсредоточило усилията си към  намиране на законосъобразен вариант за преодоляване на общата задлъжнялост на държавните и общинските лечебни заведения.

В изпълнение на Решение на Народното събрание, МЗ  разработи и въведе от 03.05.2018 г. Единен Стандарт за финансово управление на лечебните заведения – търговски дружества, с цел стабилизиране  финансовото състояние на лечебните заведения, унифициране на отчетността и практиките на управление чрез въвеждане на единни правила, общи финансови принципи и политики при управление на лечебните заведения, наблюдение на ключови индикатори и текущо наблюдение и отчитане.

Министерството на здравеопазването осъществява текущо наблюдение и анализ на показателите, включени в Единната електронна отчетна форма към Стандарта, с фокус върху  размера на просрочените задължения на лечебните заведения  и изменението на този показател спрямо предходния отчетен период.   

След въвеждането на Единния стандарт се наблюдава  тенденция на намаление на просрочените задължения. При сравнение на отчетените просрочени задължения на лечебните заведения към 30.09.2018 г. спрямо същия период на предходната година се отчита намаление от 15 %, като от 161 007 хил.лв. просро-чията намаляват с повече от 24 млн. лв. и достигат до 136 846 хил.лв.

Всички лечебни заведения в топ 10 с просрочени задължения- МБАЛ „Д-р Стоян  Киркович“, УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“, СБАЛХЗ, УМБАЛ „Александровска“, УМБАЛ „ Св. Георги“, МБАЛ „ Христо Ботев“. МБАЛ „Бургас“, УМБАЛ „Пловдив“, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, УСБАЛ по онкология, отчитат намаление на просрочените задължения, към 30.09.2018 г.  с 13 318  хил.лв.  или 10,7 % намаление спрямо същия период на 2017г.

Следва да се отбележи, че към 30 септември 2018 г., от всички / 62 броя/лечебни заведения за болнична помощ с над 50 на сто държавно участие в капитала, просрочени задължения нямат вече 20 лечебни заведения, които представляват около 32 % от всички  лечебни заведения с над 50 на сто държавно участие в капитала.

Задълженията на общинските лечебни заведения са отговорност на собственика им, т.е. общините, но и при тях е налице тенденция на намаляване на просрочията., като от 46 110 хил. лв. към 30.09.2017 г. за 2017 г. отчитат 38 524 хил. лв. към 30.09.2018 г., или  16,5 % намаление.

Изпратено  е писмо до кметовете на общини, в които има лечебни заведения за болнична помощ с препоръка да  организират прилагането на Единния стандарт за финансово управление и в общинските лечебни заведения – търговски дружества, като считаме че това ще има положителен ефект върху работата на общинските болници, с цел подобряване на тяхната финансова устойчивост и ефективност.

С приемането на Законите за бюджета на Националната здравноосигурителна каса и за държавния бюджет на Република България за 2019 г., лечебните заведения, независимо от формата на собственост, ще имат достъп до по-голям финансов ресурс, което също ще даде отражение върху размера на дълговете им.

 

 

 

 

 

Сподели в: