Върни се горе

Относно: необходимост от предприемане на дългосрочни мерки за справяне с тежкото финансово състояние на лечебни заведения за болнична помощ

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ПРОФ. МИХАЙЛОВ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Здравеопазването е един от приоритетните сектори на правителството, като Народното събрание чрез одобрението на годишните закони за държавния бюджет и бюджета на Националната здравноосигурителна каса определя финансовата рамка за разпределение и разходване на тези средства. Една от основните цели в работата ми като министър на здравеопазването е средствата по бюджета за функция „Здравеопазване“  да се усвояват законосъобразно, по ефективен и ефикасен начин. Основен приоритет в работата ми е подобряване и оптимизиране на механизмите, начина на функциониране на лечебните заведения за болнична помощ с държавно участие така, че населението да получи достъпна и качествена медицинска помощ на територията на цялата страна. Реализирането на тази политика обаче е свързано и с преструктуриране и приоритизиране на редица други аспекти от дейността на Министерството, които имат отношение към функционирането на лечебните заведения – нормативна уредба, инфраструктура, други здравни дейности и направления на плащания. Комплексният подход е задължителен за да се отчетат всички преимущества и недостатъци на функциониране на системата на здравеопазването, акумулирани години наред. В тази съм предприел действия по подготовка на редица нормативни актове, които на този етап са отменени и имат отношение към функционирането на болничната медицинска помощ, както и за анализ на проблемите и очертаване на насоките за реализиране на моята дейност. В кратък срок- ще представя своите приоритети за управление, в т.ч и за намеренията ми по отношение на болниците.

Благодаря за вниманието!

Сподели в: