Върни се горе

Относно: Липса на действия и на планирани разходи за довършване на новия болничен комплекс в Ямбол

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ВИГЕНИН И Г-Н ПЕНЕВ,

С цел осигуряване на средства за довършване на новия болничен комплекс в Ямбол, с Решение № 266 от 9 май 2019 г.  Министерският съвет даде съгласие за увеличаване на капитала на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД, гр. Ямбол, за периода 2019 – 2021 г., с парични вноски с размер до 27 000 000 лв.

Предвидените средства за увеличението на капитала на дружеството са за  изграждане на нов болничен блок за 250 болнични легла, на чиято територия ще се реализира дейността на лечебното заведение.

От страна на дружеството е изготвен технически проект и количествено-стойностна сметка с приблизителна стойност                    27 000 000 лв. с ДДС. Обявена бе обществена поръчка, но тъй като бе подадена  само една оферта с предложена цена за изпълнение, надхвърляща стойността на осигуреното  финансиране, процедурата бе прекратена.

Поради горното, Министерски съвет прие ново Решение (РМС № 805/27.12.2019 г.), за изменение на Решение № 266/2019г., с което се дава съгласие държавата да увеличи дяловото си участие в  капитала на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД, гр. Ямбол чрез парични вноски, за периода 2020 - 2022 г., с размер до 27 000 000 лв. при спазване на изискванията на Закона за публичните финанси по години, както следва:

  • за 2020 г. – вноска в размер до 13 500 000 лв.;
  • за 2021 г. – вноска в размер до   5 400 000 лв.;
  • за 2022 г. – вноска в размер до   8 100 000 лв.

По този начин е потвърден ангажиментът на правителството, респ. на Министерството на здравеопазването да осигури необходимото финансиране за довършване на новия болничен комплекс в Ямбол, чрез увеличаване на капитала на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД.

 

Сподели в: