Върни се горе

Относно: предприети мерки от страна на МЗ относно заболявания, свързани с малнутриция и малабсорбция

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТОВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЬОКОВ,

Състоянията малнутриция и малабсорбция (екстремно ниско тегло, недохраненост и невъзможност за правилно усвояване на хранителните вещества) могат да са в резултат и последица на широк кръг от заболявания, засягащи различни органи и системи на човешкото тяло. Част от заболяванията, които могат да са причина за малнутриция и малабсорбция, попадат в обхвата на редките заболявания, докато в повечето случаи пациентите с малнутриция/малабсорбция са със заболявания, които не могат да бъдат причислени към редките заболявания съгласно общоприетото определение за рядко заболяване.

За всички пациенти с малнутриция и малабсорбция е осигурено лечение, като в пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, са включени възможности за болнично лечение при необходимост, основно в случаите на средна и тежка степен на малнутриция. В зависимост от основното заболяване, довело до малнутриция, лечението може да се провежда по клинични пътеки от съответната област - например от областта на гастроентерологията, нефрологията, ендокринологията и др. В част от клиничните пътеки по съответните групи заболявания е заложена специфична индикация за хоспитализация, свързана с малнутриция.

В обхвата на здравните дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК е включена и специфична клинична пътека, по която се осъществява лечението на хранителни нарушения - Клинична пътека № 83 ,,Лечение на лица с метаболитни нарушения”. Диагностично-лечебният алгоритъм на клиничната пътека осигурява възможност за диагностично уточняване, лечение и определяне на последващо терапевтично поведение при пациенти с малнутриция –деца и възрастни. В клиничната пътека е предвидена отделна специфична индикация за хоспитализация за пациенти с наследствени метаболитни заболявания, вкл. редки генетични заболявания с разстройства на обмяната на веществата, за корекция на терапията и лечение на възникнали усложнения.

Както се споменава и в друг отправен към министерството парламентарен въпрос, в случаите на заболявания и състояния, свързани с необходимост от приемане на храни със специално предназначение за задоволяване на специфични хранителни потребности на пациента, безспорно е наложително осигуряването на необходимата конкретна диетична храна за домашно лечение. В тази връзка е предвидено заплащане на диетични храни за специални медицински цели, както по реда на Закона за здравното осигуряване, така и извън неговия обхват.

За лечение на редки заболявания при лица до 18-годишна възраст диетични храни могат да бъдат заплащани по реда на Наредба № 2 от 27 март 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане чрез трансфер от бюджета на МЗ към НЗОК.

На всички здравноосигурени лица, които са показани за лечение с тях, могат да бъдат предписвани лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели. Националната здравноосигурителна каса реимбурсира съответната диетична храна за специални медицински цели по реда на утвърдената за целта нормативна уредба за заболяванията, включени в Списъка на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, който се утвърждава от Надзорния съвет на НЗОК.

С цел осигуряване на достъпност и непрекъсваемост на лечението на здравноосигурените лица на 20.01.2020 г., Надзорният съвет на НЗОК е взел решение за обновяване на Списъка с диетични храни, като е утвърдил нова ,,Спецификация на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“ и е възложил откриването на процедура за обновяване на Списъка с диетични храни в съответствие със Списъка на заболяванията, за чието лечение на територията на страната НЗОК заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни.

Сподели в: