Върни се горе

Относно: Връщането в българското здравеопазване на „десетки, дори стотици милиона лева“, източени от болници и НЗОК, установени от проверки преди повече от две години

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НЕДЯЛКОВ,

 

В отговор на Вашия въпрос по повод връщането в българското здравеопазване на „десетки, дори стотици милиона лева“, източени от болници и НЗОК, установени от проверки преди повече от две години и по повод извършени съвместни проверки на Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи и Прокуратурата по повод сключените договори, попадащи в хипотезата на чл. 9, ал. 6 от Закона за лечебните заведения, а именно договори за съвместна дейност с лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ и за съвместна дейност с лечебни заведения за болнична медицинска помощ на територията на страната, Ви информирам за следното:

Съгласно Закона за лечебните заведения, на територията на държавно или общинско лечебно заведение за болнична помощ може да осъществява дейност друго лечебно заведение за болнична помощ само при условие, че клиниките, отделенията и лабораториите в двете лечебни заведения за болнична помощ извършват различни медицински дейности /чл. 9, ал. 6/.

В Закона за лечебните заведения е предвиден предварителен контрол по отношение недопускането на издаването на разрешения за лечебна дейност на лечебни заведения в нарушение на разпоредбата на чл. 9, ал. 6 от ЗЛЗ. В ЗЛЗ е предвидено изрично основание за отказ да се издаде разрешение за лечебна дейност, когато се констатират несъответствия с изискванията на законовата уредба.

С цел проверка за спазването на тези разпоредби, на 05.12.2017 г. Върховна касационна прокуратура предостави на Министерство на здравеопазването копия на справки, изготвени от директора на Главна дирекция „Национална полиция“, ведно със заверени копия на договори – 40 тома, с обобщена информация за сключените договори, попадащи в хипотезата на чл. 9, ал. 6 от Закона за лечебните заведения. Същите са получени в Изпълнителна агенция „Медицински одит“, понастоящем Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, с указания за извършване на съвместни проверки с регионалните здравни инспекции и районните здравноосигурителни каси, за да се конкретизират незаконосъобразно и нецелесъобразно сключените договори. В периода от 05.12.2017 г. до 15.12.2017 г. Изпълнителна агенция „Медицински одит“, съвместно с РЗИ и РЗОК са извършили проверки в 25 лечебни заведения на територията на 14 области от страната. При проверката са установени 7 договора, попадащи в хипотезата на чл. 9, ал. 6 от ЗЛЗ.

След приключване на проверките, предоставените материали ведно с доклад за резултатите от същите са предадени на Върховна касационна прокуратура за предприемане на последващи действия.

Освен проверките и представените в резултат на тях материали на Върховна касационна прокуратура, с цел подобряване ефективността на наказателната политика на държавата в случаите на източване на публичен ресурс за здравеопазване, Министерството  на здравеопазването е инициирало промени в законовата уредба.

С цел създаване на яснота и с оглед да не се допуска противоречиво прилагане на разпоредбата на чл. 9, ал.6 от ЗЛЗ,  във внесения в Народното събрание проект на ЗИД на ЗЛЗ е предвидена дефиниция на понятието „територия на лечебно заведение за болнична помощ“, с което ще  се повиши ефективността на осъществявания от компетентните органи контрол относно съблюдаването й.

Със законопроекта се предлагат и нови административно-наказателни разпоредби, обхващащи случаите на нарушаване на всяка разпоредба на ЗЛЗ или на нормативен акт по прилагането му, за които няма административно-наказателен състав. Посредством тези общи административно-наказателни разпоредби се цели да се преодолеят предпоставките за недисциплинираност на определени субекти при изпълнението на Закона за лечебните заведения.

Наред с горното, Националната здравноосигурителна каса извършва контролна дейност /по реда на Глава втора, Раздел Х и Глава пета от Закона за здравното осигуряване и Инструкция за условията и реда за осъществяване на контрол по чл. 72 от ЗЗО, издадена от Управителя на НЗОК/. За периода 01.01.2017 г. – 30.09.2019 г. общата сума на наложени санкции и суми за възстановяване от лечебните заведения за болнична медицинска помощ на НЗОК е в размер на 29 414 374 лв., както следва:

  • През 2017 г. общата сума на наложени санкции и суми за възстановяване от лечебните заведения за болнична медицинска помощ са в размер на 9 608 638 лв.
  • През 2018 г. общата сума на наложени санкции и суми за възстановяване от лечебните заведения е в размер на 11 715 399 лв.
  • Към 30.09.2019 г. общата сума на наложени санкции и суми за възстановяване от лечебните заведения са в размер на 8 090 337 лв.

Единият от аспектите на контролната дейност на Изпълнителната агенция за медицински одит е именно проверка на незаконосъобразни практики в лечебните заведения.

Взети са всички административни мерки още в началото на 2018 година, подобни практики, при доказани нарушения незабавно да се елиминират, както и да не се допускат занапред.

Сподели в: