Върни се горе

ОТНОСНО: Лечение на пациент над 18 г. с вродено обменно заболяване

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ПРОФ. МИХАЙЛОВ,

От представения от Вас въпрос не става ясно кое конкретно вродено обменно заболяване се визира, както и каква е необходимата терапия.

При предположение, че се касае за отказано заплащане на диетична храна за специални медицински цели, възможност за заплащане от НЗОК на диетични храни за специални медицински цели съществува по реда на Закона за здравето и съответно Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане, съгласно които право на заплащане за лечение с диетични храни за специални медицински цели, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, имат лицата до 18-годишна възраст.

Възможности за заплащане от НЗОК на диетични храни за специални медицински цели се извършва и на основание чл. 45, ал. 1,    т. 12 от Закона за здравното осигуряване, по която НЗОК заплаща за домашно лечение на територията на страната лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели. Всяко здравноосигурено лице може да се възползва от тези права в случай, че заболяването, за чието домашно лечение са необходими диетични храни за специални медицински цели, е включено в списъка на заболяванията по чл. 45, ал. 4 от Закона за здравното осигуряване, за чието домашно лечение на територията на страната НЗОК заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

С Решение № РД-НС-04-18/11.03.2019 г. на Надзорния съвет на НЗОК, обнародвано в Държавен вестник, бр. 36 от 03.05.2019 г., в Списъка по чл. 45, ал. 4 от ЗЗО са включени допълнителни заболявания, което дава възможност НЗОК да заплаща за домашно лечение за нови диагнози.

Списъкът с диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, се утвърждава по реда на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК.

С цел осигуряване на достъпност и непрекъсваемост на лечението на здравноосигурените лица до диетични храни за специални медицински цели, както и за допълване на списъка на диетичните храни, заплащани от НЗОК в съответствие със списъка на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща, на заседание, проведено на 20.01.2020 г., от Надзорния съвет на НЗОК е взето решение за обновяване на Списъка с диетични храни за специални медицински цели. Утвърдена е нова ,,Спецификация на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“. Възложено е и откриването на процедура за обновяване на Списъка с диетични храни за специални медицински цели в съответствие със списъка на заболяванията, за чието лечение на територията на страната НЗОК заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

Предвид гореизложеното бих желал да Ви уверя, че от страна на НЗОК се предприемат действия в съответствие с нормативните възможности за осигуряване лечението на пациенти с редки вродени обменни заболявания с необходимите им диетични храни за специални медицински цели.

При конкретизиране на заболяването и необходимата за лечението му диетична храна за специални медицински цели по визирания от Вас случай, бихме могли да предоставим конкретна информация.

Сподели в: