Върни се горе

ОТНОСНО: просрочени задължения на/към Националната здравноосигурителна каса към/от чужди държави и фондове

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЬОКОВ,

 

Във връзка с поставени от Вас въпроси относно просрочени задължения на/към Национална здравноосигурителна каса към/от чужди държави и фондове, Ви предоставяме следната информация:

По първия въпрос / Безпокои ли Ви и представлява ли проблем размерът на просрочените задължения на НЗОК към чужди държави и фондове? Има ли проблем с плащанията от страна на НЗОК за лечение на български граждани в чужбина и/или предявени искове към НЗОК от страна на чужди фондове и държави?/:

Съгласно Закона за здравното осигуряване и вписванията на Република България в европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност и съответните двустранни спогодби, НЗОК гарантира с бюджета си здравноосигурителните права на осигурените в НЗОК лица, при техния престой или пребиваване на територията на другите държави-членки на ЕС, ЕИП, Швейцария, Македония, Сърбия и Черна гора, както и на осигурените в тези държави граждани при техния престой или пребиваване на територията на Република България.

Задълженията на Република България по правилата за координация на системите за социална сигурност надвишават възможностите по бюджетния показател за този вид плащания на НЗОК, като към 31.12.2017 г. общата стойност на неприключените искове от другите държави възлиза на 259 111,3 хил. лв.

По втория въпрос  / Какъв е очаквания размер на средствата за лечение на граждани на ЕС у нас и за лечение на здравноосигурени българи в чужбина за 2018 г. и какво ще бъде Вашето предложение за бюджета за 2019 г.?/:

Приетите със Закона за бюджета на НЗОК (ЗБНЗОК) за      2018 г. средства за здравноосигурителни плащания за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност, са в размер на 73 000 хил. лв.

С приетия с решение № РД-НС-04-17/19.03.2018 г. на Надзорния съвет на НЗОК План на плащанията на НЗОК през   2018 г. по реда на правилата за координация на системите за социална сигурност, приетите със ЗБНЗОК за 2018 г. средства са планирани по направления на плащане, както следва:

  • 4 000 хил. лв. за заплащане от РЗОК на договорни партньори на НЗОК за оказана медицинска помощ по чл.45 от Закона за здравното осигуряване на чужди осигурени лица по време на техния престой или пребиваване в България и

  • 69 000 хил. лв. за възстановяване на извършени разходи по реда на правилата за координация на системите за социална сигурност за осигурени в НЗОК лица по време на техния престой или пребиваване в друга държава-членка.

При планирането на средствата здравноосигурителни плащания за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност в тригодишната бюджетна прогноза за 2019 – 2021 г. се цели погасяване през тригодишния период на всички просрочени задължения към другите държави по реда на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.

По третия въпрос / Как виждате стъпките за намаляване в бъдеще на плащанията на НЗОК към чужди фондове, от една страна и на просрочените задължения към НЗОК, от друга?/:

Надзорният съвет на НЗОК периодично обсъжда и стриктно съблюдава изпълнението на финансовите ангажименти на НЗОК по европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност като предприема действия в посока на наблюдение, анализ и контрол на тази дейност, която е необходимо да се обезпечи с кадрови ресурс  за  преговори, на ниво държава за изискване на документите по лечението в момента, в който се приемат лицата, на които се предоставя медицинската помощ, с цел оптимално планиране и контрол на необходимите средства за лечение в държавите извън Република България. Предвижда се въпросите по съдействие да се отнесат към еврокомисарите.

Сподели в: