Върни се горе

Относно: Състоянието на ЦСМП Перник

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОНЕВ,

 

Център за спешна медцинска помощ Перник е създаден през 1995г. С ПМС № 195 от 11.10.1995 година. Центърът е структуриран с 5 Филиала за спешна медицинска помощ, разкрити в градовете Перник,Радомир,Земен,Брезник и Трън.

За осигуряване на спешна медицинска помощ в центъра са структурирани 8 мобилни медицински екипа, един транспортен /домедицински/ екип и 4 стационарни екипа разкрити във филиалите, в които няма лечебни заведения за болнична помощ с разкрити спешни отделения.

За осъществяване на дейността си ЦСМП Перник е оборудван с 21 броя линейки. Десет от тях са основни, с които мобилните екипи изпълняват ежедневните си дежурства и единадесет са резервни. 13 от линейките са закупени през 2007, 2008 и 2009 година, 2 са закупени през 2015г., 2 през 2019 г. и 4 през 2020 г.

Ръководството на центъра е разпределило наличните линейки съобразно теренните условия за всеки един филиал за спешна медицинска помощ. Разпределението по две линейки за всеки филиал извън град Перник, позволява осигуряване на адекватна спешна медицинска помощ на обслужваното население по всяко време на денонощието. 

Наличното медицинско оборудване в линейките и стационарните екипи е достатъчно за диагностични и реанимационни действия. Във всяка линейка е наличен ЕКГ апарат, дефибрилатор, апарат за механична вентилация, аспиратор, реанимационна чанта, кислородна инсталация, глюкомер, пулсоксиметър.

Създадено е погрешно впечатление, че наличното медицинско оборудване е старо и амортизирано, но поради ниската му натовареност във филиали от типа на тези в област Перник, то е напълно годно и използваемо.

Анализирайки състоянието на материалната база и човешките ресурси в системата за спешна медицинска помощ, от страна на Министерство на здравеопазването се предприети конкретни мерки а именно:

  • В изпълнение на целите, заложени в Концепцията за развитие на спешната медицинска помощ (2014-2020) и в Националната здравна стратегия 2020, за преодоляване на кадровия дефицит в системата ежегодно се увеличават средствата за персонал в Центровете за спешна медицинска помощ, като за периода 2015-2018 г. увеличението достигна 66 % спрямо     2014 г. С отпуснатите средства за 2019 г. бюджетът за възнаграждения беше увеличен с още 17 %.  Тенденцията е през 2020 г. увеличението на възнагражденията на персонала в Центровете за спешна медицинска помощ  да достигне 100 % спрямо 2014 г., с което ще бъде постигната целта на концепцията. В резултат на предприетите мерки за чувствително подобряване на заплащането, вече се наблюдава положителна тенденция за увеличаване броя на постъпилите на работа в центровете за спешна медицинска помощ. През 2019 г. в Центъра за спешна медицинска помощ Перник са назначени на трудов договор 7  лекари, 10 специалисти по здравни грижи и 3 шофьори.
  • За подобряване на условията за лечение на спешните състояния по  проект   „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ ще се извърши обучение по най-съвременните принципи на лечение на спешните състояния на медицинския персонал и шофьорите  в цялата система за спешна медицинска помощ. Към момента обучение са преминали 1 160 медицински специалисти и шофьори, в. т ч. от Център за спешна медицинска помощ Перник 4 лекари, 3  специалисти по здравни грижи и 4  шофьори.
  • За подобряване на материалната база по проект  „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ”, ще се осъществи изграждане на нови, обновяване и реконструкция на старите сгради, в които са разположени центровете за спешна медицинска помощ и цялостна подмяна на автопарка и медицинското оборудване в него. По проекта ЦСМП Перник  е получил 4 нови    напълно оборудвани линейки. Предстои до края на месец март да получи още две.
  • За ЦСМП Перник е предвидено изграждане на нова сграда в двора на областната болница, в която ще се разположи администрацията на центъра и Филиал за спешна медицинска помощ Перник.

За останалите филиали в градовете Радомир, Земен, Брезник и Трън е предвидена преустройство и реконструкция на съществуващите сгради.

Към днешна дата Министерство на здравеопазването провежда процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител на строителни дейности, строителен надзор за обектите попадащи в обхвата на проекта. Конкретно за област Перник е обявена обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР дейности за структурите на Центъра за спешна медицинска помощ.

Сподели в: