Върни се горе

Относно: Линейки и коли, предлагащи транспорт при медицински нужди

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАНЧЕВ,

 

Разпоредби относно регистрацията, използването, осъществяването на дейност с линейки и движението им по пътищата се съдържат в Закона за движение по пътищата (чл. 91, 92, 140 и др.), Наредба I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства и Наредба I-141 от 18 септември 2002 г. за условията и реда, при който се ползва специален режим на движение от моторните превозни средства, издадени от министъра на вътрешните работи, Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Наредба № 25 от 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ, Наредба № 3 от 2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“ и Наредба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговаря устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи.

Министерство на здравеопазването изцяло контролира линейките на Системата за спешна медицинска помощ, които са със специфична окраска: основен цвят на автомобила – бял; допълнителен цвят: оранжев –  оранжева светлоотразяваща лента с ширина до 40 см, опасваща целия автомобил на височината на дръжките на страничните врати, надпис "Спешна медицинска помощ" от двете страни на линейката, специална светлинна и звукова сигнализация, състояща се от сини сигнални лампи, сини сигнални фарове и сирена; графично и цветно изображение на отличителния знак на единния европейски номер 112 за територията на Р. България по образец съгласно Закона за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, разположен върху задната половина на санитарната част, симетрично от двете страни. Линейки с посочения с този стандарт външен дизайн, специфична окраска, маркировка и опознавателни знаци ползват само ЦСМП и се използват за обслужване на спешни случаи от мобилните екипи на центровете за спешна медицинска помощ. Линейките на системата за спешна медицинска помощ се регистрират съгласно разпоредбите на Закона за движението по пътищата и Наредба I-141 от 18 септември 2002 г. за условията и реда, при който се ползва специален режим на движение от моторните превозни средства и са автомобили ползващи специален режим на движение.

Друга част автомобили регистрирани като превозни средства, предназначени за превоз на болни (линейка) са тези, собственост на лечебните заведения (болници, медицински центрове и др.) регистрирани или получили разрешение за дейност по Закона за лечебните заведения. Използват се за извършване на специфични за лечебното заведение дейности (включително медицински), свързани с транспорт на болни (за превеждане в друго лечебно заведение; транспорт при необходимост от извършване на изследвания и др.).

Изброените лечебни заведения (центрове за спешна медицинска помощ, болници, лечебни заведения за извънболнична помощ и др.), регистрирани или получили разрешение за осъществяване на определени медицински дейности съгласно Закона за лечебните заведения, могат да изпълняват тези медицински дейности и в собствените си специализирани превозни средства (линейки).

Останалата част от автомобилите, регистрирани като автомобили със специално предназначение за превоз на болни (линейки), притежавани и експлоатирани от еднолични търговци и юридически лица, различни от лечебни заведения и използвани само с цел транспортиране на болни или трудноподвижни лица, съгласно § 1, т. 9 от допълнителната разпоредба на Закона за здравето, представляват обекти с обществено предназначение и като такива подлежат на регистрация и в Регионалните здравни инспекции при условията и по реда на Наредба № 9 от 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции.

В допълнение следва да отбележа, че Закона за лечебните заведения и останалите нормативни актове по прилагането му регламентират сеубектите, извършващи медицински дейности и оказването на медицинска помощ. За нарушението на тези разпоредби са предвидени и санкции, като нарушенията се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Медицински надзор", а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Медицински надзор".

Сподели в: