Върни се горе

Относно: Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Сливен

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИЛЕВ,

 

С решение на едноличния собственик на капитала на „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Сливен” ЕООД  от 2010 година дружеството е прекратено чрез ликвидация. Процесът на ликвидационната процедура е затруднен по няколко причини – липса на парични средства в дружеството, безстопанствено отношение към имуществото и документацията на дружеството от страна на първоначално определените лица за ликвидатори  и липса на активни действия от тяхна страна за довършване процеса  на ликвидационната процедура. За тези обстоятелства е подаден сигнал в прокуратурата от ликвидатора, който е назначен след освобождаването на предходните лица, и е образувана прокурорска преписка на Районна прокуратура – Сливен във връзка с неправомерни действия по ликвидационната процедура. Преписката е приключила с постановление за отказ да се образува досъдебно производство. Министерството на здравеопазването е предприело действия  за смяна  и избор на нов ликвидатор, с цел ускоряване и успешно довършване на ликвидационния процес. Новият ликвидатор е вписан по партидата на дружеството в търговския регистър на 29.01.2020г.

СБАЛББ – Сливен ЕООД е собственик на 38 бр. сгради.  Налице са действия от страна на Община Сливен по обследване и издаване на предписания за сградите, тъй като същите са в лошо състояние, поради липсата на средства в дружеството за стопанисването им и поради това, че процесът на ликвидация продължава в един значителен период. Предписани са и действия за консервиране на основната болнична сграда, която има статут на недвижима културна ценност. За възстановяването и укрепването на сградата са необходими значителни средства. Министерство на здравеопазването не предоставя  целеви капиталови средства  по смисъла на чл.100 от ЗЛЗ на дружества, които не осъществяват лечебна дейност.  Поради това, остава като възможност  дружеството да се разпореди с основната болнична сграда, чрез допустимите форми за прехвърляне на собствеността върху нея на друг субект.  Същата е  културна ценност от местно значение и поддържането й като такава не е във възможностите на лечебното заведение.

Теренът, върху който са разположени сградите на лечебното заведение не е собственост на дружеството, а е държавна собственост и се управлява от областния управител на Област Сливен. Последният е предприел действия за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план - плана за регулация. Проектът за изменение е с цел разделянето на имота, обособяването на по-голям брой урегулирани поземлени имоти и смяна на предназначението им от „за болничен комплекс“ в по-общо отреждане, позволяващо обществено обслужващи дейности и жилищно строителство. При проверката от РЗИ- Сливен е установено, че в дворното място,  прилежащо към територията на СБАЛББ-Сливен ЕООД/ в ликвидация/, са налични множество ями с неизвестна форма, конструкция и използвани материали за изграждането им, в които в миналото са загробвани опасни отпадъци (биологични материали и др.).

В тази връзка, преди стартиране на процедура по изменение на действащия подробен устройствен плана е необходимо да се извършат следните дейности:

 - експертна оценка на състоянието на терена и оценка на риска за хората и околната среда при извършване на дейности на посочения терен;

- безопасното събиране и третиране на загробените опасни отпадъци при стриктно спазване на действащите към момента изисквания на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни документи към него;

- последващо третиране и обеззаразяване на използваните за загробване на опасни отпадъци терени.

Министерството на здравеопазването писмено е информирало Областния управител на  Сливен за посочените обстоятелства.

Сподели в: