Върни се горе

Относно: Подобряване на достъпа до аптеки и подобряване на фармацевтичната грижа

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЯНКОВА,

 

Във връзка със заложените в програмата за управление на правителството политики за подобряване на достъпа до аптеки и повишаване на качеството на фармацевтичната грижа Министерството на здравеопазването изготви проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

В него се предвижда пакет от нормативни промени, които следва да доведат до по - оптимален достъп на гражданите до лекарствени продукти чрез създаване на Национална аптечна карта.     Основната цел на реализирането ѝ е да се определят потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти, осигурявани от аптеки и да се идентифицират областите, общините и населените места с недостиг от аптеки.

С изготвянето на Национална аптечна карта вземайки предвид териториално разпределение на аптеките в страната, разпределението им според демографската структура на населението и според дейностите, които те извършват ще се даде възможност да се онагледи наличния към настоящия момент достъп до фармацевтична грижа и да се идентифицират областите, в които тази грижа е недостатъчна. Наред с това ще се извърши оценка и на потребностите от магистър – фармацевти и помощник фармацевти, които работят в аптеките и съпоставка с наличните медицински специалисти в тази област.

Когато въз основа на Национална аптечна карта се установи недостиг от аптеки и дейности, които те извършват, ще се прилагат мерки за стимулиране на осигуряването на лекарствени продукти като в такива населени места ще могат да осъществяват дейност на втори или следващ адрес аптеки, получили разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Целта на предложението е да се стимулират действащите аптеки да разширят своята дейност в населени места, в които има недостиг от аптеки, като най – често това са малките населени места, в които няма аптека. Разкриването на втори и следващ адрес на аптека ще изисква по – малки инвестиции и по – малко разходи за аптеките, тъй като административната процедура за разкриването му е максимално улеснена, разходите на администрацията са много ниски, съответно и таксите за услугата ще бъдат минимални. Няма да се изисква на втория/следващия адрес да работят магистър – фармацевти на пълен работен ден, а ще се допуска работното време да бъде не по – малко от два дни седмично по 4 часа.

Предложените законови промени, свързани с оценката на потребностите на населението от достъп до аптеки и описаните мерки за подобряване на достъпа на гражданите до лекарствените продукти, ще имат за резултат ясно дефиниране на минималните потребности от дейности, осигурявани от аптеки и стимулиране на „приближаването“ на аптеките до пациентите в малките населени места.

Предложените със ЗИД на ЗЛПХМ промени не водят до намеса в свободната конкурентна среда, в която осъществяват дейността си аптеките и не създават административни ограничения. Тяхната цел е да оптимизират достъпа на гражданите до лекарствени продукти и да намалят административната тежест върху търговията на дребно с лекарствени продукти.

Изготвеният от Министерство на здравеопазването  проект на ЗИД на ЗЛПХМ беше публикуван за обществено обсъждане в периода 20.08. - 18.09.2019година.

С Решение №7 от 9 януари 2020 година Министерският съвет го одобри и внесе за разглеждане и приемане от Народното събрание.

На 13.02.2020г. след дискусия същият бе приет на първо гласуване в Комисия по здравеопазване.

Сподели в: