Върни се горе

Относно: Прилагането на Регламентите за координация на системите за социална сигурност (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009 г. за българските граждани след излизането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА ДОКТОР НАЙДЕНОВА,

 

Министерството на здравеопазването участва в дейността на междуведомствената Работна група „Брекзит“ към Министерството на външните работи, в рамките на която се изпълнява Плана за действие на България за прилагане на Споразумението за оттегляне на Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз. С подписаното и ратифицирано през 2020 г. Споразумение за оттегляне на Обединеното Кралство от Европейския съюз беше постигнато гарантиране на правата на гражданите на Европейския съюз и Обединеното Кралство в областта на свободното движение и координацията на системите за социална сигурност през преходния период до 31 декември 2020 г. До края на този период няма да настъпят промени, свързани с достъпа до здравеопазването на българските граждани, пребиваващи в Обединеното Кралство, тъй като координационните механизми ще продължат да се прилагат до 31 декември тази година. С влизането в сила на Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз, считано от 01.02.2020 г., британските Европейски здравноосигурителни карти и всички останали формуляри за трансгранична медицинска помощ и непарични обезщетения в натура в трансгранични ситуации, съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 остават приложими до края на преходния период, предвиден в Споразумението, а именно 31.12.2020 г. Това означава, че от         1 февруари 2020 г. до 31 декември 2020 г. европейските, респ. българските граждани, пребиваващи на територията на Обединеното кралство ще продължат да ползват в същия обем и обхват достъпа си до здравни грижи, като при временен престой е запазена и възможността за използване на Европейска здравноосигурителна карта при необходимост от спешна и неотложна медицинска помощ.

Гражданите на Обединеното Кралство също така ще продължат свободно да използват в Република България посочените документи до края на настоящата година. Всички случаи, по отношение на оказана медицинска, дентална помощ и осигуряване на лекарства в трансгранична ситуация, стартирали преди 31.12.2020 г., но неприключили, също ще бъдат завършени съгласно Регламентите.

Националната здравноосигурителна каса ще продължи да изпълнява финансовите си ангажименти към Обединеното Кралство по повод прилагането на разпоредбите на регламентите, с което ще се гарантират правата на българските граждани по време на пребиваването им в Обединеното Кралство.

След изтичане на преходния период на споразумението  в отношенията между държавите-членки и Обединеното Кралство няма да бъдат приложими правилата за координация на системите за социална сигурност. По тази причина към момента държавите-членки и Европейската комисия обсъждат възможностите за сключване на споразумение с Обединеното Кралство. Водещи при преговорите ще бъдат принципите на недискриминация и реципрочност, които следва да се прилагат като основа за движението на физически лица.

При евентуалното договаряне на нови правила по време на преходния период, българските компетентни институции, в т.ч. Националната здравноосигурителна каса ще имат готовност за своевременно вземане на мерки по тяхното прилагане.

Към настоящия момент е изготвена и приета рамкова позиция на Република България, в която са очертани отделните специфични сфери, в които България следва да работи за постигането на възможно най-всеобхватно и тясно сътрудничество между Европейския съюз и Обединеното кралство след оттеглянето. По отношение на здравеопазването, България ще настоява в бъдещото споразумение между Европейския съюз и Обединеното кралство да бъде включен целият материален обхват на координационните регламенти, включително и в частта относно здравните грижи.

Сподели в: