Върни се горе

Относно: Каква е политиката на Министерство на здравеопазването за ефективно управление и контрол на дейностите в здравните кабинети в детските заведения и училищата, финансирани с публични финансови ресурси, определени с държавния и общинските бюджети и необходимостта от осъвременяване на Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМА ДОКТОР НАЙДЕНОВА,

  

Здравните кабинети са обекти с обществено предназначение по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за здравето и като такива подлежат на държавен здравен контрол от териториалните структури на Министерство на здравеопазването – Регионалните здравни инспекции.

По отношение конкретно поставения въпрос относно осъвременяване на Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети  в  детските  заведения  и  училищата, Министерството на здравеопазването разработи проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, в който се предвиждат промени в нормативната уредба на здравните кабинети в следните насоки, касаещи разпоредбите на чл. 26 и чл. 120 от Закона за здравето:

1. предлага се систематизиране и прецизиране на разпоредбите, регламентиращи изискванията към здравните кабинети, в т.ч. и прецизиране на предмета на наредбата за здравните кабинети;

2. отстраняват се съществуващи противоречия и дублиране в правната регламентация на дейностите, които се извършват в здравните кабинети и механизма за финансирането на дейностите на здравните кабинети в общинските и държавните детски градини, в общинските и държавните училища и социални услуги;

3. по предложение на Министерството на образованието и науката се предвижда възможност дейностите, осъществявани в здравните кабинети, да се извършват и от лечебни заведения по договор с общините, съответно с държавата или собственика на частната детска градина, училище или социална услуга, а не както е в момента само от физически лица – лекари и/или други медицински специалисти. Взаимодействието  между специалистите от здравните кабинети и други специалисти от извънболничната и болничната помощ, особено в случаите на деца с хронични заболявания, ще доведе до по-достъпна, интегрирана и координирана грижа.

Министерството на здравеопазването работи активно за финализиране изготвянето на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето. След приемането на предложените изменения в Закона за здравето, свързани с регламентиране на изискванията към здравните кабинети, се планира разработването в кратки срокове на проект на изцяло нова наредба за здравните кабинети.

В допълнение Ви информирам, че дейностите, които извършват лекарите и другите медицински специалисти в здравните кабинети в детските градини и училищата са регламентирани на законово ниво (чл. 120, ал. 1 от Закона за здравето) и в тази връзка не е налице риск за живота и здравето на лицата, които се обслужват в здравните кабинети.

В заключение Ви уверявам, че Министерство на здравеопазването ще предприеме всички необходими действия да гарантира здравето на подрастващите, водено от убеждението, че инвестицията в създаването на условия за израстване на едно физически и психически здраво младо поколение е инвестиция в икономиката и благосъстоянието на нацията.

Сподели в: