Върни се горе

Относно: Заплащане от НЗОК  на остатъчни количества лекарствени продукти за лечение на онкохематологични  заболявания на лечебните заведения

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ПРОФ. МИХАЙЛОВ

 

Проблемът със заплащането на неизползваеми остатъчни количества от лекарствени продукти беше обсъждан при преговорите на НЗОК с Български лекарски съюз за НРД за медицинските дейности за 2020-2022 г. В чл. 333, ал. 1 се договори противотуморните лекарствени продукти, осигуряващи основното лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания да се прилагат по назначените схеми, като пациентите се приемат във времеви график, който гарантира най-малък излишък на формите за инфузия. Този график се утвърждава от завеждащия клиниката/отделението, където се осъществява терапията с инфузиционни противотуморни лекарствени продукти. Лечебното заведение следва да разполага на територията си с аптека за задоволяване нуждите на лечебно заведение с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща извън цената на КП и/или амбулаторната процедура. Лекарствените продукти за системно лечение на злокачествени заболявания се приготвят в аптеката на съответното лечебно заведение във вид за директно приложение на пациента съгласно чл. 37а, ал. 1 и 2 от Наредба № 28 от 2008 г. и правилата за добра фармацевтична практика в онкологията. Болничната аптека води журнал за разтваряне на  лекарствени  продукти  за   лечение на онкологични/онкохематологични заболявания по образец съгласно приложение № 8д от Наредба № 4 от 2008 г., в който данните се регистрират ежедневно. В случай, че след приготвяне на индивидуалните дози на здравноосигурени лица (ЗОЛ) от количеството за деня се формира остатък от даден лекарствен продукт, който не може да бъде приложен в срока му на годност, посочен в кратката характеристика на лекарствения продукт (и са използвани всички възможности за съхранението му чрез системи за съхранение или други технически средства), остатъкът се отразява в опис на неизползваемите остатъци от лекарствени продукти за лечението на онкологични/онкохематологични заболявания по образец съгласно приложение № 8е от Наредба № 4 от 2008 г. Лекарствените продукти, предназначени за лечение на онкологични/онкохематологични заболявания, които формират остатък, са тези, чиято първична опаковка съдържа доза от активното вещество, която не осигурява предписаната индивидуална терапевтична доза по протокол, съобразно дозировката по утвърдената кратка характеристика на продукта.

В тази връзка НЗОК e изготвила Списък на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 2 от ЗЛПХМ за лечение на онкологични/онкохематологични заболявания (по протокол), заплащани извън стойността на оказваните медицински услуги, при които е допустимо формиране на остатък, който е публикуван на електронната страница на НЗОК.  

Националната здравноосигурителна каса заплаща неизползваеми остатъчни количества от лекарствени продукти, които са отразени в приложение № 8е от Наредба № 4 от 2008 г., в размер до 5 % от приложеното на всички ЗОЛ от изпълнителя общо количество активно вещество за дадените лекарствени продукти   по

ATC код за съответния месец. Заплащането се извършва при задължително подаване на информация за елементите на верификационния код, а именно – продуктов код; партиден номер; срок на годност, сериен номер) към приложените лекарствени продукти и формираните, използвани или неизползваеми остатъци от лекарствени продукти.

Важно е да се отбележи че в Кратката характеристика на лекарствените продукти е посочен срока на доказаната химична и физична стабилност на лекарствените продукти при конкретните условия на съхранение посочени от производителя. Стабилността на остатъчните количества неизползван продукт от микробиологична гледна точка е в пряка връзка от условията на работа с него.  Работата в контролирана и валидирана асептична среда отговаряща на изискванията на добрата фармацевтична практика запазва микробиологичната стабилност на остатъчните количества лекарствени продукти и осигурява безопасното им прилагане в терапията на пациентите.

В заключение, считаме че изразените от Вас опасения за създаване на възможности за занижаване на дозата и промяна на интервала на приложение на лекарствените продукти са неоснователни, предвид факта че всички заложени в НРД текстове са обсъждани с представителите на БЛС, Експертния съвет по дейности организация и икономика, технология на лекарствата и болнична фармация и Професионалната организация на болничните фармацевти в България, както и са съобразени и с Правилата за добра фармацевтична практика.

Сподели в: